حق تالیف
رنگ در دنیای امروز نقش مهمی را در پرورش ذوق وقرایح بشری وارضای نیازهای زیبا شناسی وی ایفا می كندبدین جهت است كه احساس رنگ را به تعبیری حس هفتم می گویند
دسته بندی مهندسی شیمی
بازدید ها 212
فرمت فایل docx
حجم فایل 86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 188
قیمت: 5,000 تومان
پروژه رنگ

فروشنده فایل

کد کاربری 3230
کاربر

پروژه رنگ

فهرست

فصل اول : رنگ و مكانیزم تشكیل فیلم  :

1- رنگ

2- مكانیزم تشكیل فیلم یك رنگ :

الف : مقدمه

ب : عوامل مهم در تشكیل یك فیلم

1-           مواد شیمیایی

1-1-                      نیروی یك ظرفیتی یا كووالانسی

2-1- نیروی دو ظرفیتی یا واندر والسی

تعریف قطبیت

2- عوامل فعال یا فانكشنالتی

3- نوع ودرجه پلیمریزاسیون

پ- طرق تشكیل یك فیلم

1- تشكیل فیلم در رنگهای ترموپلاستیك (تغییر وتبدیل ناپذیر)

1-1- تبخیر حلال

2-1- فیوژن (تغییر شكل)

3-1- كلوئیدی یا اموسیونی (شناوری)

تشكیل فیلم در رنگهای ترموستینگ یا حرارتی (تغییر وتبدیل پذیر)

1-2- مكانیزم تشكیل فیلم رنگهای ترموستی با روش اكسیداسیون

2-2- تشكیل فیلم رنگهای ترموستی با روش انرژیزاسیون

1-2-2- مكانیزم تشكیل فیلم ترموست به كمك حرارت

2-2-2- مكانیزم تشكیل فیلم ترموست به كمك كاتالیت

3-2-2- مكانیزم تشكیل فیلم ترموست به كمك رطوبت

4-2-2- مكانیزم تشكیل فیلم ترموست به روش كراس لینك

فصل دوم : خواص فیزیكی پیگمانها وانواع آنان

خواص پیگمانها

1- آستری

2- سیلر

3- رنگ رویه

ضریب شكست

اندازه ذرات

فرم یا شكل ذرات

قدرت جذب روغن

براقیت

قدرت پوشانندگی

درجه سهولت مرطوب پذیری وپخش شوندگی

فام

قدرت رنگ دهندگی

وزن مخصوص

وزن مخصوص ظاهری

فعالیت فیزیكی وشیمیایی نسبت به حمل كننده ها

سرخ فام پذیری یا بلیرینگ

فلودینگ وفلوتینگ

پایداری حرارتی

پایداری نوری

خاصیت ضد زنگ زدگی

منابع تولیدی

قیمت

2- آسیابها،دستگاه گرندگیری ووسایل اندازه گیری وسیكوزیته رنگ درصنایع رنگسازی

1-1-2- رولومیل ها

2-1-2- پرمیل ها

3-1-2- میكسرها

2-2- طرز كار دستگاه گرند گیری

3-2- انواع وسایل به كار رونده در تعیین وتنظیم غلظت یا ویسكوزیته رنگها

1-3-2- فوردكاپ ویسكومتر

2-3-2- امیلا

3-3-2- ویسكومتر یا كریزاستورمر

فصل سوم : پیگمانهای سفید و اكستندرها

I : پیگمانهای سفید

1- پیگمان سفید سربی

1-1- كربنات بازی سرب سفید

2-1- سولفات بازی سرب سفید

3-1- سیلیكات بازی سرب سفید

2- اكسید روی

شناسایی اكسید روی

3- سولفید روی

4- لیتوپون

5- اكسید انتی مونی

6- دی اكسید تیتانیوم

شناسایی دی اكسید تیتانیوم

 :  IIاكستندرها

1- اكستندر كربنات كلسیم یا گل سفید

2-        اكستندر سولفات باریم ـباریت ـبلانك فیكس

3- اكستندر سیلیكات منیزیم یا تالك

4- سیلیكات آلومینیوم یا خاك چینی :كائولین

5- سیلیكات مضاعف آلومینیوم وپتاسیم یا میكا

6- اكستندرهای سیلیس یا سلیكا

1-6- نوع سیلیس معمولی

2-6- نوع دیاتومه

3-6- سیلیس مصنوعی

7- پنبه نسوزها ( آزبست )

8- استئارات آلومینیوم

9- آلومینیوم سفید

10- سیلیكات كلسیم

فصل چهارم : پیگمانهای رنگی

مقدمه

پیگمانهای معدنی ( طبیعی و مصنوعی )

1- اكسید طبیعی قرمز

2- اكسید طبیعی زرد آهن ( افرا و سنیای خام )

3- اكسید طبیعی سیاه آهن

4- اكسید طبیعی قهوه ای آهن (آمبر خام ، سوخته و سنیای سوخته )

5- اكسیدهای مصنوعی آهن

6- پیگمانهای كرومی

7- كروم سبز

8- اكسید كروم سبز

9- اكسید كروم سبز ئیدراته

10- مولیبدات نارنجی

11- آهن آبی

12- آلترامارین آبی

13- سرب قرمز یا سرنج

14- سلیكو كرومات بازی سرب

15- فسفات روی

16- كرومات روی وتتروكسی كرومات روی

17- پیگمانهای كارمیمی ویا كارمیم های رنگی

18- پیگمانهای معدنی مصنوعی

1-18- تینانات نیكل زرد

2-18- كرومیت مس سیاه

3-18- كبالت آبی

19- اكسید مس

پیگمانهای متالیك

1- خمیرهای آلومینیومی

2- پودر بزنری طلایی

موارد استعمال

پیگمانهای آلی

1- پیگمانهای آلی سفید رنگ

2- پیگمانهای سفید رنگ

1- كربن بلك

2- لمپ بلك

3- گرافیت

4- كربن استخوانی

5- پیگمان سیاه سولفید آنتی مونی

6- كربن فعال یا اكتیو

پیگمانهای آلی رنگی

1- آزوهای نامحلول

1-1- تولوئیدون قرمز

2-1- تولوئیدین خرمایی رنگ یا مارون

3-1- پارای قرمز

4-1- كلرینیتیدپارای قرمز

5-1- تفتل قرمز

6-1- هانزای زرد

7-1- بنزیدین زرد ونارنجی

8-1- دی نیترو آنیلین نارنجی

2- آزوهای اسیدی

1-2- لتیول قرمز

2-2- لتیول رابین قرمز

3-2- رابین قرمز

4-2- تارترازین زرد

3- آنتراكوئینها

1-3- آیزارین قرمز ومارون (خرمایی)

2-3- ایندانترون آبی وبنفش

3-3- ایزو ویلانترون بنفش

4- یندوگوئیدها

5- كوئینا كریدون ها (قرمز وبنفش)

6- فتالوسیانین ها(آبی وسبز)

1-6- فتالوسیانین آبی

2-6- فتالوسیانین سبز

پیگمانهای فلورسنتی

فصل پنجم : حلالهای مصرفی در صنایع رنگ سازی

نقش حلالها

خواص فیزیكی حلالها

1- قدرت حلالیت

2- فراریت یا درجه تبخیر

3- نقطه جوش

1-3- حلالها با نقطه جوش پایین

2-3- حلالها با نقطه جوش متوسط

3-3- حلالها با نقطه جوش بالا

4- نقطه اشتعال

5- نقطه آتش سوزی(اشتعال خودبه خود)

6- سمیت

7- بو

8- وزن مخصوص

9- رنگ

10- قیمت

11- خاصیت ضد خوردگی واسیدی

12- طبیعت شیمیایی

خلاصه ای از رابطه فی ما بین حلالها وویسكوزیته

انواع حلالها وخلاصه ای از پریك

1- حلالهای تریپنی

2- حلالهای ئیدروكربنی

1-2- آلفتیك ئیدروكربنها

1-1-2- مایزال اسپریت یا وایت اسپریت

2-1-2-  نفتا

3-1-2- كروزین ویا نفت سفید

2-2- نفتانیك ئیدروكربنها

3-2- آروماتیك ئیدروكربنها

1-3-2- بنزن

2-3-2- نفتابا نقطه اشتعال بالا

3-3-2- نفتای آروماتیك

4-3-2- استایرن

5-3-2- تولوئن

6-3-2- زایلن

3- حلالهای اكسیژنی

1-3- الكلها

1-1-3- متانل

2-1-3- اتانل

3-1-3- ایزو پاروپانل(الكل ایزو پروپیل )

4-1-3- بیوتانل وایزومرهای آن

5-1-3- نپتانل

6-1-3- سیكلوهگزانول

7-1-3- اتیلن گلیكول وگلیسرین

2-3- حلالهای استری

1-2-3- متیل استات

2-2-3- اتیل استات

3-2-3- استات پروپیل نرمال

4-2-3- نرمال بیوتیل استات

5-2-3- ایزوبوتیل استات

3-3-حلالهای كیتونی

1-3-3- استن

2-3-3- متیل اتیل كیتون

3-3-3- متیل ایزوبیوتیل كیتون

4-3-3- دی اتیل كیتون

4-3- اتر الكلها

4- فیورنها

1-4- فیور فیورال

2-4- فیور فیورال الكل

3-4- تترا ئیدرو فیورن

4-4- تترائید روفیور فیورال الكل

5-  نیترو پارافینها

6- حلالهای كلردار

7- آب

فصل ششم : مواد كمكی اضافه شونده به رنگ در هنگام ساخت

1-6- مواد ضد رویه یا آنتی اكسیداسیونی

1-1-6- فنلها

2-1-6- اكسیمها

2-6- مواد فعال سطحی اسورفكتنسها یا مواد كمك كننده پخش پیگمان در وهیكلی

3-6- مواد كمكی افزایش دهنده خلو

4-6- مواد مات كننده

5-6- مواد ضخیم كننده یا افزایش دهنده ویسكوزیته (ضد شره وضد ته نشینی)

1-5-6- افزودن درصد بیشتر پیگمان

2-5-6- استفاده از سلیكا یا سلیكاتها در رنگ

3-5-6- استفاده از ضخیم كننده های رزینی

4-5-6- استفاده از حداقل حلالهای قطبی در رنگ

6-6- ضد كف

7-6- مواد ضد قارچ ، كپك وخزه

1-7-6- مشتقات جیوه ای

2-7-6- پیگمان متا بورات باریم

3-7-6- دی كلرو فلوآمید

4-7-6- دی تیو كاربامات

5-7-6- اكسید روی

6-7-6- اكسید مس

9-6- ضد یخ

10-6- پلاستی سایزرها یا نرم كننده ها

كلرینیتید پارافین

دی بوتیل فتالات

دی الكیل فتالات

روغن كرچك

اتیل هگزیل فتالات

دی بنزیل فتالات

نرمال اتیل پاراتولوئن سولفونامید

بیوتوكسی اتیل استئارات

11-6- مواد ضد فلوتینگ و فلودینگ

12-6- مواد ضد اصطحكاك یا ایجاد كننده لغزش

13-6- مواد كاهش دهنده مقاومت الكتریكی

14-6- مواد كمكی افزایش براقیت

15-6- مواد كمكی افزایش چسبندگی

فصل هفتم : خشك كنها در رنگ

1-7- مقدمه

2-7- فلزات معدنی در خشك كنها

1-2-7-خشك كن سرب

2-2-7- خشك كن كلسیم

3-2-7- خشك كن زیركونیم

4-2-7- خشك كن كبالت

5-2-7- خشك كن منگنز

6-2-7- خشك كن باریم

8و7-2و7- خشك كنهای آهن وسدیم

9-2-7- خشك كن روی

3-7- استفاده از خشك كنها در رنگهای محتوای آب به عنوان حلال

4-7- علت عدم تأثیرفعالیت خشكنها درخشك شوندگی رنگها بعد ازمدتها انبار و نگهداری

5-7- آزمایشاتی كه معمولاً بر روی تأئیدویا عدم تأئید خشك كن بایستی انجان گیرد

فصل هشتم : آسیاها ومخلوط كنهای مورد استفاده در صنایع رنگسازی

1- مخلوط كنهای مورد مصرف در صنایع رنگسازی

2- آسیاهای مورد مصرف در صنایع رنگسازی

آسیاهای با قدرت زیاد

آسیاهای مدرن با بازده زیاد

آسیاهای مدرن با بازده متوسط

2-1- آسیا مخلوط كنهای سنگین

2-2- آسیای یك غلطكی

2-3- آسیای سه غلطكی

2-4- آسیای گلوله ای

2-5- آسیای آتر تیور

2-6- آسیاهای شنی وشیشه ای

فواید استفاده از آسیاهای شنی وشیشه ای

مضرات استفاده از آسیاهای شنی وشیشه ای

2-7- آسیای سنگی با سرعت زیاد

2-8- آسیاهای با دور تند وتیغه های برنده

نحوه كار با آسیای دور تند وتیغه برنده

1-  نسبت قطر تانك به قطر همزن

2-  ارتفاع رنگ

3-  موقعیت همزن در تانك

4-  سرعت همزن

5-  زمان آسیا كردن

6- انتخاب حلال مناسب

 امتیازها ومحدودیت های آسیاهای با دور تند وتیغه های برنده

2-9- آسیاهای كینیتیكی

فصل نهم : روشهای اندازه گیری وآزمایشهای كنترل كیفیت رنگ

الف : آزمایشهای مایع رنگ

كنترل تولید رنگ

آزمایش تعیین درجه ومیزان پخش شدن رنگدانه

آزمایش تعیین گرانروی رنگ

گرانروی سنج آی . سی . آی

گرانروی سنج فرانتی – شیرلی

گرانروی سنج قابل حمل فرانتی

روتوتیز

گرانروی سنج بروك فیلد

گرانروی سنج استورمر

آزمایش اندازه گیری وزن مخصوص رنگ

آزمایش اندازه گیری درصد مواد فرار رنگ

آزمایش تعیین نقطه اشتعال رنگ

آزمایش اندازه گیری قدرت پوشانندگی یا قدرت یا قدرت پنهان كنندگی مایع رنگ

كریپتومتر سیاه وسفید

ب: آزمایشهای فیلم خشك نشده رنگ

آزمایش قلم خوری

آزمایش مقاومت در مقابل سینه دادن

آزمایش اندازه گیری ضخامت فیلم خشك نشده رنگ

آزمایش تعیین قدرت گسترش رنگ

آزمایش اندازه گیری زمان خشك شدن فیلم رنگ

اندازه گیری زمان خشك شدن سطحی

اندازه گیری زمان خشك شدن  عمقی

تعیین زمان مناسب برای اعمال پوشش دوم بر روی پوشش اولیه

ج: آزمایشهای فیلم خشك

آزمایش های فیلم خشك

آزمایش اندازه گیری ضخامت فیلم خشك رنگ

روشهای تخریبی

1- استفاده از میكرومتر

2- استفاده از میكروسكوپ

3- استفاده از ضخامت سنج انگشتی

روشهای غیر تخریبی

آزمایش تعیین خصوصیات نوری فیلم خشك شده رنگ

برق فیلم رنگ

آزمایش اندازه گیری قدرت پوشانندگی فیلم خشك رنگ

روش اندازه گیری بوسیله نسبت سایه روشن رنگ

آزمایش تعیین همرنگی با روش تنیت كردن

آزمایش تعیین ویژگی های مكانیكی فیلم رنگ

اندازه گیری سختی فیلم رنگ

روش خراش دادن

روش آونگ

روش مدادهای سختی سنج

روش دندانه ای

آزمایش انعطاف پذیری وقابلیت كشش فیلم رنگ

آزمایش خمش

آزمایش ایجاد حفره

آزمایش ضربه خوری

آزمایش تعیین چسبندگی فیلم رنگ

طبیعت رنگپایه

تمیز بودن سطح

روش كندن مستقیم

روش خطوط متقاطع

روش كارد آركو

روش تنومتر هاندس فیلد

فصل دهم : بروز اشكالات احتمالی ورفع انان در صنایع رنگ ورنگ آمیزی

1-10- ته نشینی یا رسوب گذاری رنگ

2-10- پوسته زدن یا رویه بندی رنگ داخل قوطی

3-10- بالا رفتن ویسكوزیته ویا ژل شدن رنگ

4-10- اسپری خشك ویا پودری اسپری كردن

5-10- پویش ضعیف

6-10- شره كردن فیلم

7-10- فلوتینگ وفلودینگ

8-10- سرخ فام پذیری یا بلدینگ

9-10- كدر شدن یا بلا شینگ

10-10- جوش زدن ویا تاول زدن فیلم

11-10- مغایرت در فام فیلمهای حاصل از یك رنگ اما با زمان ساختهای متفاوت

12-10- كثیف بودن ویا دون داشتن فیلم

13-10- دیر خشك شدن فیلم

14-10- بلند شدن یا باد كردن چروكی قسمتی از یك فیلم

15-10- حالت پوست پرتقالی در یك فیلم

16-10- حالت سوراخ سنجاقی شكل در یك فیلم

17-10- چسبندگی ضعیف یك فیلم بر روی یك سطح

18-10- براقیت ضعیف یك فیلم

19-10- قدرت حفظ براقیت یك استری

20-10- كثیف ویا لكه دار بودن یك فیلم

21-10- آثار لكه های باران مانند بر روی فیلم

22-10- چین وچروك برداشتن یك فیلم

23-10- وجود سوراخ های چشم ماهی شكل در یك فیلم

24-10- چاكنیگ یا حالت گچ شدگی یك فیلم

25-10- شكاف برداشتن یا كركینگ یك فیلم

26-10- تغییر فام یك فیلم در دراز مدت

27-10- شكنندگی ویا تردی یك فیلم

28-10- زنگ زدگی یك فیلم

29-10- به سمباده خوردن یك آستری

30-10-خرد ویا ریز شدن بتونه در هنگام بتونه كاری

31-10- كریستایزه شدن یك فیلم

32-10- حالت كاب وینینگ

33-10- گل انداختن فیلم

34-10- فریز تا استابیلیتی

فصل یازدهم : راهنمای انتخاب وساخت یك رنگ مناسب برای پوشش سطوح پیشنهادی

1- رنگ جهت پوشش درون یك قوطی

2- انتخاب رنگ جهت یخچال وفریزر

3-  انتخاب رنگ برای پوشش ماشینهای لباس شویی

4- انتخاب رنگ برای ماشینهای ظرفشویی

5- انتخاب رنگ جهت سطوح استیلی مغروق در آب

6- ساخت رنگهای ضد خزه

7- ساخت رنگ مقاوم در مقابل سایش

8- انتخاب رنگ مقاوم در مقابل رشد باكتری وقارچ

9- رنگهای مقاوم در مقابل مواد شیمیایی

10- انتخاب رنگهای مقاوم در مفابل اسیدها

1-10- انتخاب یك رنگ جهت پوشش سطح آلوده یا در معرض بخارات اسیدی

2-10- انتخاب یك رنگ جهت لینیگ مخازن اسیدی

11- انتخاب رنگهای مقاوم در مقابل بازها

12- انتخاب رنگهای مقاوم در مقابل آب

13- انتخاب رنگهای مقاوم در مقابل حلالها

14- انتخاب رنگهای مقاوم در مقابل حرارت

1-14- ساخت رنگهای مقاوم در مقابل حرارت خشك

2-14- ساخت رنگهای مقاوم در مقابل حرارت مرطوب

15- انتخاب رنگ مناسب در مقابل خاك

16- انتخاب رنگ مناسب در مقابل آب وهوای جوی

17- رنگهای مصرفی بر سطوح سیمانی وآجری

18- انتخاب رنگ برای سطوح گالوانیزه ای

19- آستری غیر آلی یا معدنی

20- ساخت رنگبر (ضد زنگ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- رنگ :

رنگ در دنیای  امروز نقش مهمی را در پرورش  ذوق وقرایح بشری وارضای نیازهای زیبا شناسی وی ایفا می كند.بدین جهت است كه احساس رنگ را به تعبیری
 حس هفتم می گویند رنگ با حفظ اهمیت ویژه وبی چون وچرای خود در
 مبانی زیبایی های هنر قدیم در روزگار ما عامل پر توانی در آراستن وجلوه گری
 همه آثار زندگی ومطلوب نمودن كالاها وزیبا گردانیدن وسایلی است كه به
 دست توانای انسان تولید می گردد . انسان در پهنه تولید ، تزیین خانه ها، پوشاك وحتی نوشابه ها آذین بندی مجالس جشن وسرور در هنر نقاشی ، صنایع كشتیرانی، امور ارتباطات ، محصولات مصرفی، در صنایع فضایی وخلاصه در همه شئونات
 زندگی با رنگ سرو كار دارد.بطور كلی از رنگ علاوه بر ایجاد زیبایی محیط ،
 جهت حفاظت اشیاء در مقابل عوامل طبیعی وسببی از قبیل ضربه، خراش ، ساییدگی، مواد شیمیایی ، حلالها، آب وهوای جوی وغیره استفاده می گردد وبه ندرت
 دیده می شود كه سطح یك جسم مورد دید را فقط با رنگی حفاظتی بپوشانند
 واز رنگ رویه تزیینی استفاده ننمایند.

صنعت رنگسازی قدمت طولانی دارد اوایل رنگ را به طریق ابتدایی از روغنهای گیاهی با استفاده از آسیابهای سنگی ودستی جهت نرم كردن رنگانه ها تولید می كردند.
اما امروزه با پیشرفت صنعت وتكنولوژی صنعت رنگسازی پیشرفت شایانی نموده بطوری كه توانسته در میدان علم وصنعت جایی پر نفوذ برای خود باز كند.و به جرأت می توان گفت كه یكی از اركان مهم از تولیدات صنایع گوناگون كه به مصارف عمومی ویا خصوصی می رسند می باشد .

بعضی از رنگها مثل آستری ها به علت داشتن مقدار زیادی پیگمان مات بوده كه به منظور حفاظت از سطوح به كار می روند و برخی دیگر نیمه شفاف وشفاف می با شدكه از آنان بر روی آستریها به دو منظور حفاظتی و تز ئینی استفاده میگردد .عموما یك رنگ از اجزای زیر تشكیل شده است :

1-  مواد كمكی

2-  حلال

3-  اكستندر

4- زرین وپیگمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

رنگ ومكانیزم تشكیل فیلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكانیزم تشكیل فیلم یك رنگ :

 

الف- مقدمه

اصولا فیلم تركیب رنگ را با طرق مختلف از قبیل بوس ،پیستوله ،رولر و غیره بر روی یك جسم تشكیل میگردند كه با تبدیل حالت مایع به حالت جامد ، یك فیلم
خشك بوجود می آید . وعملاً این رزینها  هستند كه تحت مكانیزمهای مختلفی از قبیل انواع پلی مریزاسیون ویا تبخیر حلال از حالت مایع به حالت جامد در می آید.

فیلمهای حاصل دارای خواص فیزیكی متفاوتی بودهكه بعضی نرم ونعطاف پذیر و
بعضی محكم وقوی وبعضی دیگر سخت وشكننده هستند.

 

ب: عوامل مهم در تشكیل یك فیلم:

سه عامل اساسی كه در تشكیل یك فیلم از یك رنگ موثرند عبارتند از مواد شیمیایی ، فانكشنالتی، نوع ودرجه پلی مریزاسیون.

 

1-                                                                                                                                                                              مواد شیمیایی:

مواد در طبیعت به سه صورت جامد ، مایع وگاز دیده می شود.به طوری كه از
 انجماد بخار خشك آب واز انجماد آب یخ تولید می گردد. حالت فیزیكی مواد در شرایط فشار ودرجه حرارت طبیعی بستگی به اندازه  مولكولی ونیروهای فی ما بین
آنها دارد.

اگر مقدار كمی از یك گاز در یك تانك بسیار یزرگ قرار گیردمولكولهای آن با سرعت در سرتاسر تانك پخش خواهند شد. پخش سریع مولكولهای گاز دلالت برآن می كند كه نیروهای موجود فی مابین مولكولها به مراتب ضعیف تر از انرژی جنبشی آنهاست و از آنجائی كه ممكن است مقدار كمی از گاز در سرتاسر یك تانك یافت شود      
نشان دهنده آن است كه مولكولهای گاز باید نسبتاَ از هم فاصله داشته باشند .
در حالت مایع مولكولها به هم نزدیكتر بوده به طوری كه نیروهای فی مابین قویتر از انرژی جنبشی آنها میباشد و از طرف دیگر این نیروها آنقدر قوی نیست كه قادر به ممانعت از حركت مولكولها گردیده واز اینرو ست كه جریان مایع از یك ظرف
 به ظرف دیگر شدنی است .اما نسبت سرعت جاری شدن آب در مقایسه با
 مایعات دیگر از قبیل روغنها و گلیسیرین بسار متفاوت بوده كه این تفاوت
 سرعت جاری شدن را دیسكوزیته می نامند كه خود تابعی از شكل ،
 اندازه مولكولی در جه حرارت و فشار میباشد . در حالت جامد نیروهای بین مولكولی به قدری قویتر از انرژی جنبشی هستند كه باعث سخت شدن جسم و
در نتیجه عدم جاری شدن آن می گردند .

از مشاهدة تفاوت جامدات  ، مایعات و گازها دو فریضه ذیل نتیجه گرفته میشود :

- نیروهای مختلفی بین مولكولها عمل می كند

- هریك از این نیروها با درجه مختلفی بین مولكولها عمل می كند .

 نیروها خود نیز به دو دسته اساسی یك ظرفیتی (كوالانسی ) ودو ظرفیتی
 (واندرواسی )تقسیم میشوند .

1-1     نیروی یك ظرفیتی یا كوالانسی

نیروی كوالانسی عامل تشكیل یك پیوند شیمیایی مستقیم بین دو اتم از یك مولكول ویا بین دو اتم از دو مولكول متفاوت می باشد كه خود نیز به سه نوع تقسیم می شود كه عبارتند از :

 

1-1-1    پیوند فلزی فی ما بین مواد بار دار متشابه

همانند پیوند بین تمامی فلزات از قبیل نقره و مس و غیره .

 

2-1-1 پیوند یونی فی ما بین یونها با بار مخالف .

پیوند یونی از جاذبه بین دو یون با بار مخالف به وجود می آید كه خود یون نیز
 از انتقال یك الكترون از اتمی به اتم دیگر تشكیل می شود 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت آشنایی با ایستگاه های تقلیل فشار
پاورپوینت آشنایی با ایستگاه های تقلیل فشار

اثرات آلودگی گوگرد بر محیط زیست
اثرات آلودگی گوگرد بر محیط زیست

بررسی وطراحی مبدلهای حرارتی با استفاده از روش پینچ
بررسی وطراحی مبدلهای حرارتی با استفاده از روش پینچ

اصول طراحی یک واحد عملیاتی ضدیخ (EO/EG)
اصول طراحی یک واحد عملیاتی ضدیخ (EO/EG)

بررسی و تحقیق-فناوری نانوتکنولوژی
بررسی و تحقیق-فناوری نانوتکنولوژی

پاورپوینت-نانو کامپوزیت ها و ساختار وکاربرد آنها
پاورپوینت-نانو کامپوزیت ها و ساختار وکاربرد آنها

اندازه گیری سختی آب
اندازه گیری سختی آب

الكتروشیمی
الكتروشیمی

شیشه،آیینه،عدسی
شیشه،آیینه،عدسی

پروژه گاز
پروژه گاز

آمونیاك
آمونیاك

الكتروشیمی
الكتروشیمی

سنتز آمونیاك
سنتز آمونیاك

سنتز در آمونیاك
سنتز در آمونیاك

آلدئیدها و كتونها
آلدئیدها و كتونها

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا