سامانه تبلیغاتی نوآورانتبلیغات اینترنتی رایگانحق تالیف
عوامل انگیزاننده عواملی هستند که باعث ترغیب و انگیزش می شوند مثل توفیق ، پیشرفت در کار ،موفقیت ، قدر دانی ، نفس کار
دسته بندی تربیت بدنی
بازدید ها 133
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
قیمت: 1,900 تومان
توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

چکیده  

هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که 100 نفر بودند و همگی در تحقیق شرکت کردند. این پزوهش که از نوع  توصیفی  است  به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد که به 91 مورد ان پاسخ داده شد.از امارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.

در مورد مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی،تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p <  ). در بقیه موارد مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنا داری مشاهده نگردید (05/0p ≥  ).

بیان مساله

1-   اولویت انگیزننده های شغلی در معلمان تربیت بدنی كدامند؟

2-   اولویت عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی كدامند؟

3-   اولویت انگیزننده های شغلی در معلمان مرد و زن چگونه است؟

4-   اولویت عوامل بهداشتی در معلمان مرد و زن چگونه است؟

5-   آیا بین عوامل انگیزش شغلی معلمان با برخی از ویژگی های آنها تفاوت وجود دارد؟

 

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

 

1- شناسایی انگیزه ها و عوامل موثر در زمینه افزایش كارایی معلمان تربیت بدنی.

2- استفاده از اطلاعات حاصله در برنامه ریزی های آموزشی و درسی جهت افزایش کارایی معلمان

3- شناسایی مسائل و مشكلات معلمان در زمینه های انگیزشی و كوشش در جهت رفع آنها.

4- افزایش رضایت شغلی و دلبستگی معلمان به حرفه معلمی در نتیجه شناسایی انگیزه های آنان.

 

تعریف واژه ها

 

عوامل انگیزاننده

عوامل انگیزاننده عواملی هستند که باعث ترغیب و انگیزش می شوند مثل توفیق ، پیشرفت در کار ،موفقیت ، قدر دانی ، نفس کار(17).

 

عوامل بهداشتی

عوامل بهداشتی عواملی هستند که وجودشان در کار ضروری است ولی باعث انگیختن افراد به کار نمی شود و در صورتیکه نادیده گرفته شوند ایجاد نارضایتی کنند . مثل حقوق و دستمزد – امنیت شغلی – خط مشی و سیاست مدیران – سرپرستی – شرایط نیز یکی حاکم بر محیط کار). در این تحقیق سوالات 15 تا 30 پرسشنامه به این عوامل اختصاص دارد.

 

- انگیزش شغلی

عبارت است از میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان (16)

 

جدول (7ـ4) میانگین و انحراف معیار هر كدام از انگیزنده‌ها

جنسیت

           متغیر

شاخص آماری

قدردانی

رشد فكری

پیشرفت

ماهیت كار

ماهیت مسوولیت

موفقیت

زن

میانگین

86/4

81/4

79/4

75/4

71/4

67/4

انحراف معیار

410/0

337/0

359/0

398/0

388/0

372/0

مرد

میانگین

62/4

79/4

61/4

37/4

52/4

39/4

انحراف معیار

414/0

331/0

399/0

649/0

579/0

531/0

كل

میانگین

74/4

80/4

69/4

53/4

60/4

51/4

انحراف معیار

682/0

332/0

391/0

585/0

514/0

488/0

 

 

 

جدول (8ـ4) میانگین و انحراف معیار هر یك از عوامل بهداشتی

جنسیت

 

            متغیر

 

شاخص آماری

روابط در كار

شرایط كار

حقوق

امنیت شغلی

قوانین

سرپرستی

زن

میانگین

482/4

289/4

271/4

236/4

184/4

07/4

انحراف معیار

65/0

76/0

876/0

1

74/0

91/0

مرد

میانگین

195/4

198/4

295/4

264/4

037/4

930/3

انحراف معیار

62/0

81/0

706/0

73/0

70/0

82/0

كل

میانگین

31/4

23/4

28/4

25/4

09/4

98/3

انحراف معیار

650/0

79/0

777/0

854/0

720/0

858/0

 

 

جدول (9ـ4) نتایج تحلیل واریانس مقایسه سطوح مختلف تحصیلی

با عوامل انگیزش شغلی

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F 

درجه معنی‌داری

بین گروهها

101/0

3

034/0

144/0

933/0

داخل گروهها

291/20

87

233/0

 

كل

392/20

90

 

 

همانطور كه در جدول فوق مشاهده می‌شود، F مشاهده شده برای تمام متغیرها كوچكتر از مقدار F جدول (66/2) است. به این ترتیب، فرض صفر (H0)، در سطح معنی‌داریپذیرفته و فرضیه تحقیق رد می‌شود. یعنی سطوح مختلف تحصیلی معلمان تربیت بدنی بر عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تاثیر معنی‌داری ندارد.

 

جدول (10ـ4) نتایج آزمون تی مستقل مربوط به جنسیت در مورد عوامل انگیزش

 

T 

درجه آزادی

درجه معناداری

تفاوت میانگین

واریانس‌های برابر

003/3

89

003/0

291/0

واریانس‌های نابرابر

72/2

663/50

009/0

291/0

 

همانطور كه در جدول (10ـ4) مشاهده می‌شود، مقدار t محاسبه شده از مقدار t جدول (66/1)، بزرگتر است. به این ترتیب فرض صفر (H0)، در سطح معنی‌داررد شده و فرضیه تحقیق پذیرفته می‌شود. یعنی جنسیت معلمان تربیت بدنی بر عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تاثیر معنی‌داری دارد.

 


جدول (11ـ4) تجزیه و تحلیل داده‌ها در مورد عوامل انگیزنده معنادار

 

متغیر

T 

درجه آزادی (tf)

سطح معنی‌داری

واریانس‌های برابر

موفقیت

074/2

89

007/0

ماهیت كار

13/3

89

002/0

پیشرفت

23/2

89

028/0

واریانس‌های نابرابر

موفقیت

90/2

89

005/0

ماهیت كار

38/3

89

001/0

پیشرفت

27/2

89

026/0

 

با توجه به اینكه معناداری بدست آمده كوچكتر ازاست بین زن و مرد در هر سه عامل تفاوت وجود دارد.

 

جدول (12ـ4) نتایج تحلیل واریانس مقایسه سوابق مختلف خدمت

با عوامل انگیزش شغلی

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

درجه معناداری

بین گروهها

62/1

5

325/0

47/1

207/0

داخل گروهها

76/18

85

221/0

 

كل

39/20

90

 

 

همانطور كه در جدول (12ـ4) مشاهده می‌شود، F مشاهده شده برای تمام متغیرها، كوچكتر از مقدار F جدول (66/2) است. به این ترتیب فرض صفر (H0)، در سطح معنی‌داری پذیرفته شده و فرضیه تحقیق رد می‌شود. یعنی سابقه خدمت معلمان تربیت بدنی بر عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تاثیر معنی‌داری ندارد

جهت دریافت فایل  توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگلطفا آن را خریداری نمایید

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
هندبال ساحلی
هندبال ساحلی

یوگا
یوگا

پروژه و تحقیق-نقش روانشناسی در ورزش
پروژه و تحقیق-نقش روانشناسی در ورزش

تکنیکهای کشتی
تکنیکهای کشتی

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی
مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی
مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به  ورزش همگانی

تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال
تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال

بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو
بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری
بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

مقایسه اثر دو برنامه تمرینی منتخب طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها ولیپوپروتئینهای پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار
مقایسه اثر دو برنامه تمرینی منتخب طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها ولیپوپروتئینهای پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار

بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها
بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها

آسیبهـای ورزشـی
آسیبهـای ورزشـی

پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ سازماندهی
پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ سازماندهی

پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ هدایت و انگیزش
پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ هدایت و انگیزش

پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو
پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا