حق تالیف
طبق نظریات هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمریكا هدف اصلی حسابداری این است كه برای سرمایه گذاری و دیگر استفاده كنندگان اطلاعاتی سودمند ارائه نماید تا آنها بتوانند بدان وسیله جریانهای نقدی آتی را از نظر مبلغ، زمان دستیابی و عدم اطمینان پیش بینی و ارزیابی نمایند به عبارت دیگر، هدف اصلی حسابداری و تهیه صورتهای مالی، فراهم آوردن اطلاعات سودمند به
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 880
فرمت فایل doc
حجم فایل 685 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 180
قیمت: 5,900 تومان
ارتباط بین ریسك سیتماتیك سهام عادی و نسبتهای مالی

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

ارتباط بین ریسك سیتماتیك سهام عادی و نسبتهای مالی

مقدمه

طبق نظریات هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمریكا هدف اصلی حسابداری این است كه برای سرمایه گذاری و دیگر استفاده كنندگان اطلاعاتی سودمند ارائه نماید تا آنها بتوانند بدان وسیله جریانهای نقدی آتی را از نظر مبلغ، زمان دستیابی و عدم اطمینان پیش بینی و ارزیابی نمایند.

به عبارت دیگر، هدف اصلی حسابداری و تهیه صورتهای مالی، فراهم آوردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل در تصمیم گیری است. یكی از ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش بینی است. معیار ارزش پیش بینی، ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی كننده می باشد. اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد، باید امكان پیش بینی بعضی از رویدادهایی كه به عنوان داده های ورودی مدل های تصمیم­گیری استفاده می شود، فراهم كند. مدل های تصمیم گیری را می توان از طریق تئوری­های توصیفی، واكنش سرمایه گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی كرد.

تحقیقات نشان داده است كه سودهای حسابداری منعكس كننده عواملی هستند كه قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار می دهند به عبارت دیگر سودهای حسابداری، اطلاعاتی را به بازار سهام منتقل می­كنند. البته علاوه بر سودها، سایر اطلاعات حسابداری نیز در بازار سرمایه در دسترسی سرمایه گذاران  قرار دارد. به عنوان مثال گزارش های مالی سالانه شركت ها شامل ترازنامه و صورت سود و زیان اطلاعات حسابداری بیشتری را فراهم می كند.

سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و ... از این اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می كنند. بنابراین می توان گفت كه این اطلاعات نیز همانند سود، عواملی را به بازار سهام منعكس می كنند و ارزش بازار دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

استفاده از اطلاعات حسابداری مجزا از سود برای اهداف ارزش گذاری و تاثیر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) منتهی به این گردید كه محققان حسابداری اثباتی به بررسی این موضوع بپردازند كه آیا اطلاعات حسابداری، عواملی را كه ارزش اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهند، منعكس می كنند؟

طبق مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، ارزش بازار یك دارایی، تابعی از جریانهای نقدی مورد انتظار دارایی، ریسك جریانهای نقدی آن دارایی(B) ، قیمت بازار ریسك و نرخ بازده بدون ریسك می باشد.

بعید است كه نرخ بازده بدون ریسك و قیمت بازار ریسك كه در CAPM مشخص شده اند، با متغیرهای داخلی شركت در ارتباط باشند ولی ممكن است اطلاعات حسابداری شركت بتواند برای برآور جریانهای نقدی مورد انتظار و ریسك اوراق بهادار شركت مفید واقع گردد. (زیمرمن1982 ) بنابراین تعجب آور نیست كه تحقیقات، شواهدی را فراهم نمایند مبنی بر اینكه اطلاعات حسابداری برای برآورد جریانهای نقدی مورد انتظار و ریسك مفید هستند.

دومین تحقیق محقق در بر آن است كه به طور تجربی ارتباط بین ریسك سیستماتیك سهام عادی و اطلاعات حسابداری را در شركت های بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماید.

 بیان مسئله تحقیق

(در سرمایه گذاری ریسك و بازده نقش كلیدی دارند. در مواقعی كه رویدادهای آتی بطور كامل قابل پیش بینی نبوده و برخی رویدادها بر سایر رویدادها مرجع باشد، عامل مخاطره وجود دارد،) (رضا شباهنگ 1372)

ریسك بر دو نوع است: ریسك سیستماتیك و ریسك غیر سیستماتیك

ریسك غیر سیستماتیك با تنوع بخشیدن قابل حذف است ولی ریسك سیستماتیك با تنوع بخشیدن حذف نمی شود و سرمایه گذاران در مقابل چنین ریسكی، صرف ریسك مطالبه می نمایند. شاخص ریسك سیستماتیك، بتای بازار یك سهم می باشد كه بیانگر میزان حساسیت سهام یك شركت یا دارایی خاص در ارتباط با عوامل ریسك زای بازار می باشد.

این بحث وجود دارد كه ممكن است تفاوت ریسك سیستماتیك بین شركتها به علت تفاوت تصمیم گیری های مالی شركت باشد (بلكویی 1978) از سوی دیگر، اطلاعات حسابداری ودر نتیجه نسبتهای مالی نیز از تصمیم گیریهای مالی متاثر می شوند. لذا این سوال مطرح می شود كه: آیا ارتباطی بین ریسك سیستماتیك سهام عادی و نسبت های مالی وجود دارد؟

یا به عبارت دیگر:

آیا نسبت های مالی قادر به تبیین ریسك سیستماتیك سهام عادی می باشند؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

ضریب بنای یك سهم شاخص ریسك سیستماتیك تلقی می گردد، زیرا می توان با استفاده از آن، تغییرات نرخ بازده آن سهم را با نرخ كل بازار سهام مقایسه كرد.

اگر ضریب بنای یك سهم یك باشد، به این معنی است كه تغییر پذیری بازده آن سهم و بازده پرتفوی بازار با هم ارتباط كامل دارند. چنانچه ضریب مزبور از یك بیشتر باشد، تغییر پذیری بازده سهام آن شركت از بازار بیشتر است.

نرخهای بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار را می توان به عنوان تابعی از عامل بنای موجود شركت های بورس بیان كرد. معادله نرخ بازده اوراق بهادار در صورت بكارگیری مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به شرح زیر است:

Ri=RF+(RM-RF)Bi

 

كه در آن:

Ri=نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار

RF= نرخ بازده بدون ریسك

RM= نرخ بازده مورد انتظار برای مجموعه ای از سرمایه گذاریها (نرخ بازده بازار).

 پیش بینی بازده مورد انتظار سهام شركت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است. ریسك سیستماتیك (بتا) یكی از عوامل موثر در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد. با آگاهی از ریسك سیستماتیك سهام عادی شركت های مختلف، سرمایه گذاری مالی با اطمینان بیشتری صورت می گیرد.

در كشورهای صنعتی سازمانهایی وجود دارند كه ریسك سیستماتیك شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آن كشور را محاسبه می كنند.

در صورتی كه متغیرهای حسابداری با ریسك سیستماتیك یا بتا مرتبط باشند، مدیران واحد تجاری ممكن است قادر گردند، تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند. بطور مشابه سرمایه گذاران نیز ممكن است بتوانند نوسانات آتی ریسك سیستماتیك را بر مبنای اطلاعات حسابداری منتشر شده پیش بینی كنند.

همچنین در صورت وجود رابطه بین بتا و نسبت های مالی ، شواهدی برای سودمندی اطلاعات حسابداری و شناخت محتوای پیش بینی آن فراهم می شود.

 

پیشینه تحقیق

خلاصه بعضی از تحقیقاتی كه در ارتباط بین اطلاعات حسابداری و بتای بازار اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داده اند و با موضوع این تحقیق ارتباط نزدیك دارد، در زیر اشاره شده است:

1- بیوركتلر و شولز (1970)، بر اساس عقل سلیم، 7 متغیر شامل درصد پرداخت سود نقدی (سود نقدی به سود سهام) رشد دارایی ها، اهرم مالی، نقدینگی، اندازه شركت، تغییر پذیری سود، و بتای حسابداری را كه به نظر می رسید با ریسك ارتباط دارند را انتخاب كردند. ارتباط این متغیرها با بتا در سطح شركت و نیز در سطح پرتفوی هایی متشكل از 5 شركت بررسی شد. نتایج نشان داد كه 4 متغیر شامل درصد تقسیم سود، اهرم مالی، تغییر پذیری سود و بتای حسابداری طی هر دو دوره و برای هر دو سطح شركت و پرتفوی دارای رابطه معنادار آماری در سطح احتمال 1% بودند.

2-هامادا (1972)، اثر ساختار سرمایه را روی ریسك سیستماتیك سهام عادی، مورد آزمون قرار داد. وی به این نتیجه رسید كه ریسك سیستماتیك شركت كه دارای بدهی است از بتای متوسط شركت بدون بدهی بیشتر است.

3-ویلیام برین و یوجین لرز (1973)، در تحقیق خود تاثیر تعدادی از متغیرهای مالی (از جمله نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، اندازه شركت، نسبت سود پرداختی و تعداد سهام مبادله شده) را روی بتا مورد بررسی قرار دارند.

نتابج بدست آمده از این تحقیق بیانگر این مطلب بود كه اگر چه بعضی از متغیرهای مالی از نظر آماری معنی دار نبودند ولی علامت ضرایب برآورده شده همگی با تئوریهای مالی مطابقت داشتند. به عنوان مثال رابطه ای منفی میان اندازه شركت و نسبت سود پرداختنی با ریسك سیستماتیك مشاهده گردید و رابطه تعداد سهام مبادله شده با ریسك مثبت بود.

4- لو (1974)، مطالعه ای تحت عنوان ارتباط بین اهرم عملیاتی و ریسك انجام داد. در ابتدا از نظر تئوریك ثابت كرد، ریسك (كلی و سیستماتیك) با اهرم عملیاتی رابطه مثبت و با هزینه های متغیر رابطه منفی دارد. نتابج بدست آمده همه موافق فرضیات تحقیق بودند، یعنی هزینه های متغیر دارای رابطه منفی با هر دو نوع ریسك (كلی و سیستماتیك) و اهرم عملیاتی دارای رابطه مثبت با هر دو نوع ریسك بود.

5- بنزین و شالیت (1975) تحقیقی درباره ارتباط با عوامل تعیین كننده ریسك سهام شركت ها انجام دادند. آنها تاثیر اهرم مالی، اندازه شركت و سود پرداختی را روی ریسك سیستماتیك (بتا) مورد بررسی قرار دادند.

نتایج نشان داد كه بتا دارای ارتباط مثبت با اهرم مالی و ارتباط منفی با سود پرداختی و اندازه شركت می باشد.

6- بلكویی (1978) 15 نسبت مالی را انتخاب نمود و بر اساس رو ش تحلیل عاملی ارتباط بین 4 نسبت  بهای تمام شده كالای فروش رفته- جمع دارایی ها، سود نقدی به سود هر سهم، دارایی جاری به بدهی جاری و بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام را با ریسك سیستماتیك مورد آزمون قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد كه بین ریسك سیستماتیك سهام عادی و نسبت های فوق الذكر رابطه معنا داری وجود دارد. محیط مطالعه كانادا، تعداد شركت های نمونه 55 شركت و دوره مطالعه 1971 تا 1974 بود.

7- جهانخانی و لینگ (1980) تحقیقی پیرامون اثر سیاست های بانكهای تجاری و اثر آن روی ریسك انجام دادند. هدف آنها از این تحقیق، پی بردن به اثر سیاست های مالی مدیریت بانك ها، كه در صورتهای مالی به صورت نسبت های حسابداری (مالی) بیان می شود. روی فرآیند ایجاد ریسك (ریسك سیستماتیك و ریسك كل) بود. نسبت های مالی مور استفاده در این تحقیق عبارت بودند از:

نسبت سود پرداختی، اهرم مالی، ضریب تغییرات میزان سپرده ها، ضریب تغییرات درآمد هر سهم، نسبت وام به سپرده، میزان وام های سوخته شده، میزان نقدینگی.

نتایج نشان داد كه حدود 25% از تغییرات بتا و 43% از تغییرات ریسك كل توسط نسبت های مالی انتخاب شده قابل توجیه می باشد.

8- سالمی، ویرتانن، الی و كالانكی (1997)

در تحقیقی ارتباط بین نسبت های مالی و مجموعه ای از متغیرهای بازار (نرخ بازده، ریسك كل و ریسك سیستماتیك) را مورد بررسی قرار دادند.

متغیرهای مستقل شامل 20 نسبت مالی و متغیرهای وابسته شامل نرخ بازده، ریسك كل و ریسك سیستماتیك بودند.

قلمرو زمانی این تحقیق از 1976 تا 1993 بود كه به سه دوره پنج ساله 1981-1976، 1987-1982 و 1993 و 1988 تقسیم شده بود.

نتایج نشان داد كه بین نسبت های مالی و متغیرهای بازار رابطه ناپایداری وجود دارد. یا به عبارت دیگر رابطه بین نسبت های مالی و متغیرهای بازار در طول زمان تغییر كرد.

در بخش دیگری از این تحقیق، نسبت های مالی از 20 نسبت به 6 نسبت كلیدی زیر كاهش یافتند.

نسبت سریع، بدهی به سرمایه، بازده سرمایه (ROE)، گردش كل دارایی­ها، جریان وجوه نقد به فروش.

نتایج نشان داد كه بین نسبت های مالی فوق و متغیرهای بازار رابطه معنا داری وجود دارد.

9- در ایران آقای احمد پور (1378) ، مدلی برای پیش بینی ریسك سیستماتیك با استفاده از اطلاعات حسابداری تدوین و مورد آزمون قرار داد. با استفاده از رگرسیون یك متغیر، رابطه اهرم مالی، درجه اهرم عملیاتی، اندازه شركت و فروش را با ریسك سیستماتیك (بتا) بررسی نمود نتایج نشان داد كه اهرم مالی با ریسك رابطه مستقیم و اندازه شركت با ریسك رابطه معكوس دارد. ولی اهرم عملیاتی با ریسك رابطه معناداری نداشت همچنین آقای قالیباف (1378) ارتباط بین اهرم مالی، ریسك سیستماتیك و ریسك غیر سیستماتیك را مورد بررسی و آزمون قرار داد. نتایج تحقیق وی نشان داد كه بین اهرم مالی و ریسك سیستماتیك و همچنین بین اهرم مالی و ریسك غیر سیستماتیك ارتباط معنی داری وجود ندارد

جهت دریافت فایل ارتباط بین ریسك سیتماتیك سهام عادی و نسبتهای مالی لطفا آن را خریداری نمایید

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت تامین مالی میان مدت و بلند مدت درمدیریت مالی
پاورپوینت تامین مالی میان مدت و بلند مدت درمدیریت مالی

بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

بررسی تأثیر آموزش پیش ‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدایی
بررسی تأثیر آموزش پیش ‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدایی

ورشكستگی و اثرات آن
ورشكستگی و اثرات آن

پاورپوینت الگوریتم کلونی مورچه ها و الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری ،pptx،در 136 اسلاید
پاورپوینت الگوریتم کلونی مورچه ها و الگوریتم ترکیبی  فرا ابتکاری ،pptx،در 136 اسلاید

تحقیق سیستم اطلاعات بازاریابی
تحقیق سیستم اطلاعات بازاریابی

شاخص های بورس اوراق بهادار
شاخص های بورس اوراق بهادار

بـررسی تاثیر یارانه ها در قیمت کالاهای وارداتـی
بـررسی تاثیر یارانه ها در قیمت کالاهای وارداتـی

بررسی روابط بین فقر خانواده و سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه دخترانه شهرستان خوی
بررسی روابط بین فقر  خانواده و سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه  دخترانه شهرستان خوی

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86
بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86

بارنامه
بارنامه

بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران
بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران
بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

پاورپوینت تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی
پاورپوینت تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی

مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران
مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا