حق تالیف
مستندات سیستم مدیریت كیفیتروش اجرایی كنترل اسناد فرمت فایلWord (قابل ویرایش و آماده پرینت)
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 145
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
قیمت: 2,000 تومان
مستندات سیستم مدیریت كیفیت-روش اجرایی كنترل اسناد

فروشنده فایل

کد کاربری 2036
کاربر

مستندات سیستم مدیریت كیفیت-روش اجرایی كنترل اسناد

فهرست مطالب:

1-  هدف

2- دامنه کاربرد

3- تعاریف و اصطلاحات

4- مسئولیت ها

5- مراجع

6- شرح روش اجرایی

6-1-  آموزش‌های ضروری برای تدوین مستندات سیستم مدیریت كیفیت

6-2- تهیه ، بررسی، كدگذاری و تصویب نظامنامه كیفیت

6-3- تهیه، بررسی، كدگذاری و تصویب روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و سایر مستندات سیستم مدیریت كیفیت

6-4- شكل صفحات هر یك از مستندات سیستم مدیریت كیفیت

     6-4-1- صفحه روی جلد

     6-4-2- صفحه 2 به بعد

6-5- فهرست مندرجات

6-6-فصل‌بندی روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها

6-6-1- سرفصل‌های یك روش اجرایی

     6-6-2- سرفصل‌ های یك دستورالعمل

6-7- نحوه تایپ مستندات سیستم مدیریت كیفیت

6-8- قراردادن مستندات تصویب‌شده بر روی شبكه اینترانت مركز

6-9- اعتبار و ابطال یك سند

6-10- كنترل بازنگری مستندات سیستم مدیریت كیفیت

6-11- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات

    6-11-1- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات سیستم

    6-11-2- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات سیستم مدیریت كیفیت

6-12- فرآیند تغییر یك سند

    6-12-1- درخواست تغییر یك سند

6-12-2- ثبت هر درخواست تغییری در ”دفتر ثبت درخواست تغییر مستندات“

6-12-3- بررسی درخواست تغییر یك سند

6-12-4- اعمال تغییرات مورد توافق

6-12-5- چگونگی نگهداری اسناد منسوخ بعد از اعمال تغییرات

6-12-6- محل نگهداری اسناد منسوخ  

6-13- استانداردها

6-14- نقشه‌ها و سایر مدارك مورد نیاز برای تولید ؛ گزارش‌ها و مدارك خروجی پروژه‌ها

6-15- سیستم اطلاعات مدیریت پروژه  (PMIS)

6-16- شماره، تاریخ و كدگذاری نامه‌ها، مكاتبات و قراردادهای مركز با اشخاص حقیقی و حقوقی

7- فلوچارت روش اجرایی

7-1- فلوچارت مستندات كیفیت ISO FL 423 01

7-2- فلوچارت استانداردها  ISO FL 423 02

7-3- فلوچارت نقشه‏ها و مدارك مورد نیاز برای تولید محصول ISO FL 423 03

7-4- فلوچارت اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‏ریزی تولید محصول جدید  ISO FL 423 04

7-5- فلوچارت مستندات بیرونی   ISO FL 423 05

8- سوابق

9- مستندات مرتبط به جز مراجع و  سوابق

10- تاریخچه بازنگری و تهیه ، تائید و تصویب کنندگان

10-1 تاریخچه ویرایش ها

10-2  تهیه ، تایید و تصویب کنندگان

- هدف

 • كنترل مناسب بودن یك سند پیش ازانتشارآن
 • كنترل نیاز به بازنگری یك سند وتصویب مجددآن
 • كنترل درمورد شناسایی تغییرات اسنادو وضعیت نسخه تجدیدنظر شده فعلی آنها
 • دردسترس بودن آخرین ویرایش نسخه های مربوط به اسناد قابل كاربرد درمحل های مربوطه
 • كنترل خوانا وسهل التشخیص بودن اسناد قابل كاربرد درمحل های مربوطه
 • كنترل شناسایی اسناد بامنشاء بیرون از سازمان و توزیع آنها
 • جلوگیری از استفاده ناخواسته از اسناد منسوخ و اعمال شناسایی مناسب درمورد آنها
 • تمامی مستندات سیستم مدیریت كیفیت
 • تمامی استاندارهای مورد استفاده درتولید محصولات مركزتحقیقات مخابرات ایران
 • تمامی نقشه ها ومدارك موردنیاز دیگر برای تولید محصولات مركز تحقیقات مخابرات ایران
 • تمامی نامه ها و مكاتبات اشخاص حقیقی و حقوقی با مركز و بالعكس
 • تمامی قراردادهای منعقده بین مركز و اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و شركتها و وزارتخانه های دولتی
 • تمامی گزارش ها و خروجی های پروژه های مركز خواه توسط افراد در استخدام مركز انجام شده باشند و خواه توسط شركت های بیرونی و پیمانكاران مركزبه انجام رسیده باشند.  

2- دامنه كاربرد3- تعاریف و اصطلاحات

دراین روش اجرایی برای اختصار ازواژه مركز به جای مركز تحقیقات مخابرات ایران استفاده می‌‌شود.

 QMS:(Quality Management System)   سیستم مدیریت كیفیت

CAR :  (Corrective Action Request)  درخواست اقدام اصلاحی

PMIS :(Project Management Information System) سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

مستندات سیستم مدیریت كیفیت : این مستندات شامل نظامنامه كیفیت ، طرح های كیفیت ، مشخصه ها ی بیان كننده الزام ها ، راهنمایی ها (guidelines) ، روش های اجرایی مستند ، دستورالعمل های مستند و نقشه ها و سوابق می باشد.

پیمانكار: هر شخص حقیقی یا حقوقی یا موسسه یا شركت یا وزارتخانه ای كه طی یك قرارداد مدون و مستند كاری را برای مركز انجام داده و محصولی را به آن ارائه می‌دهد.

4- مسئولیت ها

نماینده مدیریت دركیفیت بركنترل تمام مستندات نظارت كرده ، ”فهرست اصلی مستندات مركز“      ( ISO\ FO\ 4.2.3_0.2\ 03_0.1 ) را حفظ می نماید.

رئیس مركز ، مستندات QMS راكه برای اولین بار عرضه شده اندو نیز مستندات تجدیدنظرشده آنها را تصویب می نماید.

هریك از كاركنان مركز می‌تواند درخواست تغییریك سند سیستم مدیریت كیفیت را داشته باشد.

مدیر هریك ازگروهها/ واحدها/پروژه های مركز برمبنای نیازهای گروه/واحد/پروژه مربوطه، مسئول تهیه مستندات زیر است :

 • هر گونه روش اجرایی مربوط به آن گروه/ واحد/پروژه
 • دستور العمل های كاری مربوط به هر یك از كاركنان ، دستگاهها و آزمایشگاههای آن گروه /واحد/پروژه
 • دستورالعمل ها و هرگونه دفترچه مشخصات  یا جزوه مربوط به محصولات  آن گروه / واحد/پروژه
 • تهیه گزارش مقاطع كنترل و نیز گزارش مدون درمورد خروجی پروژه ها
 • روش مدون ارائه خدمات پشتیبانی پس از ارائه محصول به مشتری

مسئولیت تضمین اینكه انتشارات فوق به لحاظ فنی صحیح و قابل استفاده می باشندبه عهده مدیران مربوطه است.

هر یك از پیمانكاران طرف قرارداد مركز بر مبنای الزام های مندرج در قرارداد منعقده مسئول تهیه مستندات زیر است :

 • دستورالعمل ها و هرگونه دفترچه مشخصات یا جزوه مربوط به محصولات تعهد شده توسط آن پیمانكار
 • تهیه گزارش مقاطع كنترل و نیز گزارش مدون درمورد خروجی پروژه ها
 • روش مدون ارائه خدمات پشتیبانی پس از ارائه محصول به مركز

نماینده مدیریت دركیفیت مسئول تضمین آن است كه بیانیه مستند خط مشی كیفیت ‌‍،بیانیه مستند اهداف كیفیت ، طرح های كیفیت ، روش های اجرایی مورد نیاز و تصریح شده در استاندارد  ISO9001:2000 ونظامنامه كیفیت ، تهیه شده وبه تصویب رسیده است. نماینده مدیریت دركیفیت كاركنان مركزرا ازتجدیدنظرهای دردسترس مستندات كیفیت آگاه نموده وهمواره نظامنامه كیفیت و روش های اجرایی ISO9001 را درآنچنان وضعیتی نگاه میدارد كه منعكس كننده نیازهای مركز باشد.

مسئول تخصیص‌‌كد به هریك ازمستندات ونیزتغییرمرتبه تجدیدنظر هریك از اسناد، نماینده مدیریت در كیفیت  است.

مدیرواحد استانداردها مسئول حفظ وبه روز نمودن تمام استانداردهای مركز می باشد.

مدیر دبیرخانه پژوهشی مسئول حفظ تمام گزارشات و خروجی های پروژه ها است.مدیر هر یك از گروهها/واحدهای مركز مسئول حفظ تمام مستندات تخصصی مربوط به آن گروه /واحد می باشد.

 

جهت دریافت فایل مستندات سیستم مدیریت كیفیت-روش اجرایی كنترل اسناد لطفا آن را خریداری نمایید

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد ESS
سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد ESS

پرت در برنامه ریزی و مدیریت
پرت در برنامه ریزی و مدیریت

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی
پاورپوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی

پروژه اتوماسیون اداری
پروژه اتوماسیون اداری

پاورپوینت-اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها
پاورپوینت-اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی
دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

دانلود پاورپوینت مفاهیم اصول سرپرستی
دانلود پاورپوینت مفاهیم اصول سرپرستی

تأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان
تأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان

مدیریت منابع انسانی در سازمان های تحقیق و توسعه
مدیریت منابع انسانی در سازمان های تحقیق و توسعه

دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان
دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

تجزیه تحلیل سیستم های اطلاعاتی سازمان
تجزیه تحلیل سیستم های اطلاعاتی سازمان

مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت
مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت

نیازسنجی آموزشی پایوران نمسا
نیازسنجی آموزشی پایوران نمسا

پاورپوینت 5s
پاورپوینت 5s

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)
برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا