حق تالیف
مسكن یكی از مسائل حاد كشور‌های در حال توسعه است فقدان منابع كافی، ضعف مدیریت، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسكن و سایر نارسایی‌هایی كه در زیرساختمان‌های اقتصادی این كشورها وجود دارد از یك سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر تامین سرپناه را در این كشورها به شكلی غامض و چند بعدی درآورده است
دسته بندی عمران
بازدید ها 86
فرمت فایل doc
حجم فایل 106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 177
قیمت: 7,900 تومان
برج‌های مسكونی شهرك صدرا

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

برج‌های مسكونی شهرك صدرا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

     1-        فصل اول – مقدمه..................................................................... 1

   1-1-      اهمیت و ضرورت .................................................................. 3

   1-2-      اهداف ................................................................................. 4

   1-3-      روش جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها.......................................... 4

     2-         فصل دوم – مبانی نظری معماری ............................................... 7

   2-1-      مفهوم سكونت ....................................................................... 8

   2-2-      تعریف مسكن ........................................................................ 9

   2-3-      محیط مسكونی ...................................................................... 10

2-3-1- محیط مسكونی از لحاظ كالبدی ........................................... 10

   2-4-      مسكن مطلوب چیست ؟............................................................. 12

           2-4-1-    عوامل كلی موثر بر مطلوبیت مسكن ...................................... 14

           2-4-2-    عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه ................................. 16

   2-5-      گونه شناسی مسكن................................................................. 17

           2-5-1-    خانه‌های تك واحدی مستقل ................................................ 17

           2-5-2-    خانه‌های حیاط مركزی ...................................................... 18

           2-5-3-    خانه‌های شهری ............................................................... 18

           2-5-4-    مجموعه‌ مسكونی اشتراكی.................................................. 19

           2-5-5-    آپارتمان‌های بلند .............................................................. 20

           2-5-6-    برج‌های مسكونی .............................................................. 26

           2-5-7-    مجتمع‌های مسكونی با ارتفاع متوسط .................................... 27

           2-5-8-    ساختمان‌های چند عملكردی................................................. 30

   2-6-      عملكردها و تجهیزات مسكن ...................................................... 32

           2-6-1-    عرصه مشترك ................................................................ 32

           2-6-2-    عرصه والدین .................................................................. 32

           2-6-3-    عرصه فرزندان ................................................................ 32

2-6-4- عرصه خویشاوند................................................................... 33

2-6-5- عرصه مهمان ....................................................................... 33

2-6-6- فضاهای خدماتی ................................................................... 33

2-6-7- فضای ورودی و خروجی ....................................................... 33

2-7- تراكم و نظام سكونت ................................................................. 34

2-7-1- تراكم مسكونی ..................................................................... 34

2-7-2- تراكم خانوار در واحد مسكونی ................................................ 35

2-8- نمونه‌هایی از مجتمع‌های مسكونی ................................................. 39

2-8-1- مجموعه مسكونی آتی‌ساز........................................................ 39

2-8-2- آپارتمان‌های مسكونی مارسی .................................................. 43

2-8-3- آپارتمان‌های لیك شور درایو ................................................... 46

2-8-4- مجموعه مسكونی تیگل هاربر.................................................... 48

2-8-5- هابیتات 67........................................................................... 49

2-8-6- مجموعه مسكونی مهرینگن....................................................... 51

2-8-7- ساختمان‌های مسكونی ایدونا.................................................... 53

2-9- نتیجه‌گیری .............................................................................. 55

3- فصل سوم – مطالعات تاریخی اجتماعی فرهنگی .................................. 56

3-1- سابقه و سن سكونت ................................................................. 57

3-2- خانه‌های سنتی در ایران ............................................................. 64

3-2-1- گونه‌شناسی معماری سنتی در ایران .......................................... 67

3-2-2- ویژگی‌های سازمان فضایی خانه‌های تاریخی................................ 68

3-2-3- مفاهیم نشانه‌ها و حس‌های تجربه شده در خانه‌های سنتی............... 68

3-3- سابقه تاریخی پیدایش شهر تهران ................................................. 69

3-4- خانه‌های مسكونی در تهران ........................................................ 69

3-4-1- تكوین روش‌های خانه‌سازی نوین.............................................. 74

3-5- اولین آپارتمان‌های شهر تهران ..................................................... 75

3-5-1- ورود ساختمان‌های بلند به تهران............................................... 75

3-6- ابعاد اجتماعی مسكن ................................................................. 78

3-6-1- روند تحولات جمعیتی چند دهه اخیر در كشور ............................. 79

   2-7-      ابعاد فرهنگی مسكن ................................................................ 84

   2-8-      نتیجه‌گیری............................................................................. 88

4- فصل چهارم – مطالعات سیاسی اقتصادی .......................................... 89

4-1- سیاست توسعه مسكن ............................................................ 90

4-1-1- چكیده‌أی از سیاست‌های توسعه برنامه پنج‌ساله دوم .................. 93

4-1-2- برنامه سوم توسعه مسكن ................................................... 99

4-2- ابعاد اقتصادی مسكن ................................................................ 101

4-2-1- سهم هزینه مسكن از كل هزینه خانوار ....................................... 103

4-2-2- ارزیابی وضعیت موجود مسكن بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه خانوار 104

4-2-3- تاثیر مهاجرت بر اقتصاد مسكن ............................................................  105

4-2-4- بررسی نظام تامین مالی مسكن در كشور ............................................  109

4-3- نتیجه‌گیری ..............................................................................  110

5- فصل پنجم – مطالعات اقلیمی، طبیعی، جغرافیایی .................................. 111

5-1- خصوصیات جغرافیایی و موقعیت شهر تهران .................................. 112

5-2- خصوصیات جغرافیایی و طبیعی منطقه 22 شهرداری تهران ................ 113

5-3- وضعیت موجود محیط طبیعی منطقه 22 شهرداری تهران ................... 117

5-4- ویژگی‌های اقلیمی منطقه 22......................................................... 119

5-4-1- دما .................................................................................... 119

5-4-2- میزان بارش ........................................................................ 120

5-4-3- رطوبت نسبی........................................................................ 120

5-4-4- باد ..................................................................................... 121

5-4-5- روزهای یخبندان ................................................................... 123

5-4-6- ساعت آفتابی ........................................................................ 123

5-4-7- روزهای برفی ...................................................................... 124

 

5-5- اهداف زیست‌محیطی در طرح‌ریزی منطقه 22.................................... 125

5-6- جهت استقرار خانه‌ها ................................................................. 126

5-7- فاصله ساختمان‌ها .................................................................... 126

5-8- تجمیع ساختمان‌ها...................................................................... 127

5-9- شكل ساختمان.......................................................................... 127

5-10- طراحی فضاهای داخلی ............................................................ 128

5-11- اهداف عمده طراحی اقلیمی ........................................................ 129

5-12- نتیجه‌گیری ............................................................................ 130

6- فصل ششم- تدوین اصول، ضوابط و معیارهای طراحی ........................ 132

6-1- نكاتی از معماری مسكونی سنتی ................................................... 133

6-2- ضوابط شهرداری مربوط به ساختمان‌های مسكونی با تراكم‌های كم- متوسط- زیاد در منطقه 22 136

6-3- ارائه الگوی مسكن در منطقه 22 شهرداری تهران ............................. 178

6-4- ابعاد و استاندارد مسكن ............................................................. 182

6-4-1- اندازه‌های بدن انسان ............................................................. 183

6-4-2- پاركینگ............................................................................... 184

6-4-3- آشپزخانه............................................................................. 185

6-4-4- اتاق‌های غذاخوری................................................................. 186

6-4-5 نشیمن................................................................................... 187

6-4-6- اتاق‌هایخواب......................................................................... 188

فهرست مواخد مقالات......................................................................... 189

فهرست مواخذ پایان نامه‌ها ................................................................. 190

منابع و مواخذ................................................................................... 191

طراحی ........................................................................................... 193

سایت ............................................................................................. 194

 

 

مقدمه

خانه مكانی است كه تمام عالم را در خود جای می‌دهد.

مسكن یكی از مسائل حاد كشور‌های در حال توسعه است. فقدان منابع كافی، ضعف مدیریت، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسكن و سایر نارسایی‌هایی كه در زیرساختمان‌های اقتصادی این كشورها وجود دارد از یك سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر تامین سرپناه را در این كشورها به شكلی غامض و چند بعدی درآورده است.

برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسكن باید ضمن شناخت وضع موجود مسكن و تسهیلات آن، روند گذشته در شئونات اقتصادی و اجتماعی موثر بر بازار مسكن و تحولات مسكونی جامعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

همچنین لازم است تحلیلات اقتصادی و اجتماعی در آینده براساس برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌أی و شهری مورد مداقه قرار گرفته و تاثیرات متقابل این تحولات در بخش مسكن و تامین نیازهای مسكونی مورد پیش‌بینی قرار گیرد. سپس می‌بایست اهداف برنامه‌های مسكن در چهارچوب ضوابط و استانداردهای تدوین شده معین و برای تحصیل اهداف مورد نظر راهكارهای مناسب و روش‌های علمی اتخاذ شود.

موضوع مورد بحث طراحی برج‌های مسكونی در منطقه 22 شهرداری استان تهران در محدوده شهرك صدرا می‌باشد.

 

 

1-1-      اهمیت و ضرورت

خانه‌ اولین و مهم‌ترین فضاییست كه فرد با آن در ارتباط است. تحقیقات نشان داده است میزان رضایت فرد از مسكن خود در روان او تاثیر به سزایی دارد و باعث ایجاد اثرات مثبت و منفی در روابط فردی و اجتماعی وی می‌گردد. به عنوان مثال نور نامناسب خانه ساكنین را دچار افسردگی می‌كند و یا رعایت نكردن حریم خصوصی و عمومی در فضای خانه آرامش افراد را مختل می‌سازد.

به نظر می‌رسد به دلیل اهمیت فضای خانه برای افراد، طراحی مسكن از خطیر‌ترین مواردی باشد كه یك معمار در طول دوره كاری‌اش با آن روبروست. تقریباً تمامی معماران در دوران حرفه‌أی خود نمونه‌های مختلفی از طراحی مسكن را داشته‌اند و ارائه الگوی مناسب مسكن سال‌هاست كه ذهن جامعه معماری را به خود مشغول داشته است. موضوع مسكن در شهر‌های پر جمعیت وضعیت حادتری دارد، زیرا در این شهرها علاوه بر كیفیت آن بحث كمیت نیز مطرح است. در چنین موقعیتی كه مسكن به یك معضل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تبدیل می‌شود. باید دقت در كیفیت بسیار بالا رود.زیرا معمولاً در این وضعیت هزینه پایین، سرعت بالا و استفاده حد اكثری از زمین برای تامین ضروری‌ترین زیر فضاها بیشترین توجه را به خود معطوف داشته و دقت در مسائل فرهنگی و ایجاد مطلوبیت روانی كمتر می‌شود.

هدف اصلی از طراحی خانه ایجاد “مسكن مطلوب” برای افراد می‌باشد. در شهرهای كوچك معمولاً خانواده خود تصمیم می‌گیرد خانه‌ا ش چگونه طراحی شود و فضاها چگونه با یكدیگر ارتباط داشته باشند. اما در شهرهای بزرگ‌تر طراحی خانه بیشتر تحت تاثیر خانواده شكل می‌گیرد. در همین راستا اهمیت كار معمار مشخص می‌شود كه چگونه طراحی اصولی و مناسب را با علاقه ساكنین و اقتصاد آنها همراه سازد.

در شهر تهران این مسئله ابعاد وسیعتری می‌یابد. ساخت و سازهای بی‌رویه و غیراصولی در این شهر توجه بیشتر جامعه معماری را می‌طلبد. لازم به نظر می‌رسد، كه حداقل معماران متعهد تهرانی وقت بیشتری را صرف این مسئله كنند. با در نظر گرفتن این موارد محقق ضرورت احساس نكوده و اقدام به كار روی موضوع مسكن در تهران كرده است.

به دلیل نیاز روزافزون تهرانی‌ها به مسكن سالهاست رشد عمودی و افقی در تهران صورت می‌گیرد. این مسئله باعث گسترش نامناسب شهر می‌شود. بنابراین طی مطالعات گسترده‌أی كه توسط سازمان‌های مختلف انجام گرفت. تصمیم گرفته شد بصورت كنترل شده از سمت غرب تهران رشدی افقی صورت گیرد كه منجر به ایجاد منطقه 22 گردید. محدوده شهرك صدرا در این منطقه با ضوابط خاص شهری ایجاد گردید و مسئله مسكن مطلوب در آن، مورد توجه خاص قرار گرفت. ایجاد فضاهای سبز گسترده، مسیرهای سواره و پیاده استاندارد، در محدوده شهرك همه از مواردی است كه این توجه را خاطر نشان می‌سازد. بنابراین، این منطقه با داشتن زمین‌های وسیع برای طراحی مجموعه‌أی مسكونی مناسب تشخیص داده شد.

 

1-2-      اهداف

 

هدف كلی : طراحی مجموعه مسكونی در منطقه 22 شهرداری تهران

 

اهدف جزئی :

2-        فراهم نمودن فضایی زیبا،صمیمی وآرام در زمینی بمساحت حدود1 هكتار درمنطقه مورد نظر

3-        تفكیك مسیر سواره و پیاده

4-        طراحی كیفیت‌های بصری

5-        ایجاد محور حركت پیاده سبز

6-        طراحی روابط داخلی و خارجی

7-        كاهش آلودگی صوتی در مجموعه

 

1-3-روش‌ جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها

ابتدا مطالعاتی در زمینه شناخت موضوع و دستیابی به اصول طراحی مسكونی بصورت كتابخانه أی انجام گرفته كه در این رساله به ترتیبی كه در زیر نگاشته شده است. پس از آن با جمع بندی و نتیجه گیری از اطلاعات و مطالعات به عمل آمده به طراحی این مجموعه پرداخته كه نقشه های آن در انتهای رساله در بخش طراحی آورده شده است.

رساله پیش رو به 7 فصل جداگانه به این ترتیب تنظیم شده است:

فصل اول: فصل اول شامل مقدمه است و به توضیح اجمالی رساله حاضر می پردازد كه البته از نظر گذشت.

 

فصل دوم: در این فصل مطالعات و بررسی های لازم در زمینه مبانی نظری و اصول طراحی انجام گرفته است كه شامل توضیح مفهوم سكونت و موضوع مسكن می باشد. همچنین انواع خانه های مسكونی و تیپولوژی مسكن مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه كارشناسان مختلف در مورد مسكن مطلوب و عوامل تاثیر گذار بر روی كیفیت طراحی مسكن از دیگر موارد مورد بحث است. سپس مسكن به عرصه های مختلف تقسیم شده و كابرد عرصه ها و تجهیزات مورد نیاز در هر یك از آنها به اجمال آورده شده است. بحث بعدی تراكم و نظام سكونت است كه توجه به آن از عوامل بسیار مهم در طراحی می باشد. و در نهایت نمونه هایی از مجموعه های مسكونی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و نتیجتا با تحلیل موارد مطلوب و نامطلوب این مجموعه ها، محقق طراحی را آغاز نموده است.

 

فصل سوم: این فصل شامل مطالعات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در بخش تاریخی سابقه سكونت از دوره بشر اولیه تا دوره های مدرن آورده شده و پس از آن خانه های سنتی و تاریخی در ایران، و بطور خاص مسكن در شهر تهران در طول دوره های تاریخی بررسی شده است. در بخش اجتماعی، مشكلات و مسائل مسكن و جامعه و تاثیرات متقابل آنها بر روی یكدیگر و اثر آن بر روی زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه بررسی شده است. تحولات جمعیتی، تاثیر مهاجرت بر مسكن، نرخ رشد و… از موضوعات مورد توجه در این بخش است.

 

فصل چهارم: در این فصل حاصل مطالعات سیاسی و اقتصادی آمده است. به منظور دریافت پدیده های ناشی از مشكلات مسكن در بخش سیاست اجتماعی و همچنین نظر دولتمردان بر امر مسكن و تاثیرات برنامه های عمرانی آنها در این زمینه سیاستهای توسعه مسكن از سال 1341 یعنی برنامه عمرانی سوم تا سال 1378 (برنامه هفتم) مطرح شده است. همچنین در بخش اقتصادی، عوامل موثر بر اقتصاد خانواده، اقتصاد ملی و مقایسه آن در كشور های مختلف بررسی گردیده است.

 

فصل پنجم: اطلاعاتی راجع به اقلیم منطقه، میانگین بارش سالانه، دما، روزهای یخبندان و… آمده است و در انتها تدابیر خاصی كه برای طراحی معماری در این گروه اقلیمی می توان بكاربرد آمده است.

فصل ششم: در این فصل ضوابط و استانداردهای بین المللی، مساحت و اندازه های لازم برای هر فضا آورده شده است.

 

 

فصل دوم:

مبانی نظر

مفهوم سكونت

تعریف مسكن

محیط مسكونی

مسكن مطلوب چیست

گونه شناسی مسكن

عملكرد و تجهیزات مسكن

تراكم و نظارت سكونت

نمونه هایی از مجتمع های مسكونی

نتیجه گیری

 

 

 

 

2-1- مفهوم سكونت:

سكونت را می توان بیانگر تعیین موقعیت و احراز هویت دانست. سكونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض می باشد كه این پیوند از تلاش برای هویت یافتن یعنی به مكانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است بدین ترتیب، انسان زمانی بر خود وقوف می یابد كه مسكن گزیده و در نتیجه هستی خود در جهان را تثبیت كرده باشد.( نوربری، 1381)

از نظر هایدگر طرز و طریق بودن انسانها بر روی زمین، سكونت كردنشان است. او در مقاله “ساختنت، سكونت گزیدن، اندیشیدن” با ریشه كلمه آلمانی Bauen (ساختن) دلالتهای قدیمی و پهنه مفاهیمی را از نو می گشاید تا غذای وجود را بیان كند و سكونت را به بودن با چیزها تعبیر می كند: همچنان كه در وجود و زمان نیز از سكونت ذات انسان در حقیقت خود وجود بحث می كند. او در گفتار خود اصرار می ورزد كه اندیشیدن و شعر لازمه سكونت است. او سكونت را اساسی ترین ویژگی وجود مطابق آنچه فانیان اند فرض می كند. در پایان این مقاله چنین آمده است: “در حال حاضر همه از كمبود مسكن سخن می گویند: اما كسی به مصیبت واقعی سكونت نمی اندیشد. بی خانمانی بشر از آن است كه كسی بحران واقعی مسكن را به مثابه مصیبت درك نمی كند.” پاسخ هایدگر در پرسش از راه حل مسئله چنین است:“ فانیان سكونت را به سوی تمامیت ماهیت خود سوق دهند؛ و این مشروط بدان است كه بر مبنای سكونت كردن بنا كنند و برای سكون كردن فكر كنند.”( طهوری، 1381)

 

 

2-2- تعریف مسكن

مسكن اسم مكان است بر وزن مفعل به معنای محل آرامش و سكونت كه از ماده سكن به معنی آرامش می آید و در اصطلاح به مكانی می گویند كه انسان در آن زندگی می كند.

در لغت نامه دهخدا مسكن چنین معنی شده: جای باشش و خانه، منزل و بیت، جای سكونت و مقام، جای آرام… (دهخدا، 1377)

در دومین اجلاس اسكان بشر(1996) كه در استانبول برگزار شد مسكن مناسب چنین تعریف شده است:

“ سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یك سقف بالای سر هر شخص نیست. سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیكی و امنیت مناسب، امنیت مالكیت، پایداری و دوام سازه أی. روشنایی، تهویه، سیستم گرمایی مناسب، زیرساختهای اولیه از قبیل آبرسانی مناسب، بهداشت و آموزش، دفع زباله، كیفیت مناسب زیست محیطی عوامل بهداشتی مناسب، مكان مناسب و قابل دسترس از نظر كار و تسهیلات اولیه كه همه این موارد باید با توجه به استطاعات مردم تامین شود.”( دلال پور،1379)

خانه با مطح شدن به عنوان پیكره أی معمارانه در محیط هویت ما را محرز كرده و امنیت را بر ما ارزانی می دارد؛ و سرانجام هنگام پای نهادن به آن به آسایش دست می یابیم. در خانه چیزهایی را می یابیم كه بر آنها وقوف داشته و گرامیشان می داریم. ما آنها را با خود از بیرون آورده و به خاطر آنكه بخشی از جهان ما را می سازند در كنارشان به زندگی می پردازیم. هنگام تحقق بخشیدن به سكونت خصوصی، به آزمون آنچه “ آرامش داخلی” خوانده شده می پردازیم.(هاشمی،1375)

برای بشلار؟؟؟ خانه قبل از هر چیز فضا و مكان درونی است. درونی بودن آن در رابطه با بیرون آن، با كوچه و خیابان، رودخانه و مزرعه، گسترده های بیرونی روستا و شهر، دریا و زمین و آسمان، طبیعت و جهان و سرانجام همه هستی معنا و ارزش می یابد. برای او مهم ترین حسن خانه این است كه رویا را در خود می پروراند. خانه به ما این مكان را می دهد كه در آرامش در خیالات خود غرق شویم (نوربری، 1381)

 

2-3- محیط مسكونی

برای تامین رشد اجتماعی، عرصه مسكن علاوه بر خود واحد مسكونی باید محیط پیرامون آنرا نیز در بر بگیرد. وقتی مجموعه أی مسكونی ساخته می شود در واقع كانونی اجتماعی شكل می گیرد. این كانون برای حفظ ارزش های خود به انسجام شخصی احتیاج دارد. اگر به این امر بی توجهی شود ممكن است بخشی از پیكره اجتماع از آن جدا و ارتباط خود را با آن از دست بدهد. برای تامین انسجام یك محله باید دو عامل را در نظر گرفت: تركیب مناسب گونه ها و اندازه های مختلف مسكن و ایجاد روش مناسب برای دادن كمكهای مالی در جهت تامین مسكن.

2-3-1- محیط مسكونی از لحاظ كالبدی:

مسكن حافظ كیان خانواده و روابط بین اعضای آن است(ارتباط افقی) و محیط مسكونی روابط همسایگی و ارتباط بین خانواده ها را در بر می گیرد( ارتباط عمومی) محیط مسكونی جایی است كه زمینه انطباق كودك را با اجتماع پیرامون وی فراهم می سازد و او را برای ورود به جامعه آماده می كند. از این رو ماهیت و سازماندهی محیط مسكونی نباید برخلاف فطرت انسان باشد و به علاوه این محیط باید تامین كننده نیازهای مادی، بهداشتی روانی و اجتماعی افراد باشد. محیط مسكونی باید برآورنده نیازهایی چون محافظت،داشتن ثبات و استقلال احساس پیوستگی با طبیعت، تمایل به ابراز وجود، نیاز به زیبایی و هماهنگی اشكال و رنگها، بهره مندی از مناظر و چشم اندازهای دلپذیر باشد.

بین حجم واحد مسكونی و حجم ساختمانی كه آنرا در بر می گیرد باید ارتباطی صحیح برقرار باشد. محیطی كه محصور بین ساختمانهای غول آسا و خارج از ابعاد انسانی است از نظر كارشناسان سلامت روانی مناسب نیست.

مهمترین مسئله یك محیط ایجاد زمینه مناسب برای انطباق طفل با اجتماعی پیرامونش است. نیازهای كودكان در سنین مختلف تغییر می كند و محیط مسكونی باید بتواند به نیازهای سنین مختلف پاسخگو باشد.

 

نتیجه گیری برای محیط كالبدی:

برای ایجاد شرایط مناسب زیست، مجموعه های مسكونی در هیچ حالتی نباید در مناطقی ایجاد شوند كه آلوده هستند، از نور كافی برخوردار نیستند. رطوبت در آنها زیاد است و یا در معرض سرو صداهای شدید قرار دارند. محیط پیرامون مسكن نباید از امكانات چندی برخوردار باشد. اولین نكته وجود فضای آزادی در مجاورت مسكن است كه مستقیما از آن قابل دسترسی است.

فضاهای بازی باید در جایی باشند كه بچه های كوچك برای دسترسی به آنها ناچار به عبور از مسیر های گذر و وسایل نقلیه نشوند. در عین حال این فضاها نباید دور از مسیر رفت و آمد طبیعی افراد پیاده باشد.

لازم است در محلات مسكونی محلهای عبور پیاده جدا از عبور سواره باشد. پیاده رویی كه در معرض سرو صدا و خطرهای آمد و شد سریع است، نمی تواند محل مطلوب برای ملاقات و صحبت همسایگان باشد.

لازم است در یك مجموعه مسكونی مكانی پیش بینی شود كه امكان گردهمایی افراد محله و برقراری روابط اجتماعی را بدهد. ساختمان ساده چند منظوره أی برای این امر كافی است در چنین محلی افراد می توانند گرد هم آیند. این محل مكانی است برای مهمانی های بزرگ خانوادگی فضای محدود داخل خانه امكان آنرا بوجود نمی آورد و بهتر است در جوار مركز تجاری كوچك محله باشد كه نیاز های روزمره ساكنین را برآورده می كند.(حبیبی، 1370)

2-4- مسكن مطلوب چیست:

در دوران معاصر یكی از مسائلی كه در مورد جامعه بشریت وجود دارد مسئله مسكن مطلوب است. اكنون به دلیل كمبود زمین و گرانی خانه افراد مجبور بخ بسنده كردن به مساحتهای كوچك برای مسكن خود هستند و طبعا فضاهای خانه تا آنجا كه ممكن است باید مورد استفاده قرار بگیرد و كارایی داشتن و قابل استفاده بودن فضا، مسكن باید از نظر استفاده كنندگان نیز كارایی داشته باشد.

مطلوب است یعنی داشتن شرایطی كه منطبق با نیازهای استفاده كنندگان است یعنی دارای بدون شرایط موارد مورد طلب فردی كه از آن پدیده استفاده می كند. لغت نامه دهخدا كلمه مطلوب را چنین معنی كرده است:

“ درخواست شده و تجسس شده و طلب شده و خواهش شده و تقاضا شده و لازم شده و ضرور شده و احتیاج داشته شده و هرچیز آرزو شده و خوشایند و مرغوب، مقصود میل و خواهش”

مطلوبیت مسكن نیز دقیقا از همین تعریف ناشی می شود و مربوط به انتظاراتی است كه هر فرد یا گروه استفاده كننده أی از خانه و كاشانه خود داشته و برای ایجاد آن به هر نحو ممكن می كوشد. ایجاد مطلوبیت مسكن برای افراد استفاده كننده در شرایط مختلف اجتماعی از جمله وظایفی است كه به عهده برنامه ریزان، معماران و طراحان مسكن است و معماران موظفند كه به دنبال عوامل موثر در مطلوبیت مسكن برای افرادی كه دارای فرهنگ ملی و یا آداب و رسوم و انتظارات خاص برای خود هستند، باشند. افراد عادی بهترین مطلوبیت را برای خانه وجود روابط مطلوب و صحیح بین افراد خانواده می دانند یعنی روابط اجتماعی صحیح بهترین عامل مطلوبیت مسكن است

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
تحلیل روسازی انعطاف پذیر
تحلیل روسازی انعطاف پذیر

جوشکاری
جوشکاری

کاربرد حفاظها در راهها
کاربرد حفاظها در راهها

پاورپوینت-انواع دربهای ساختمان و کاربری آنها
پاورپوینت-انواع دربهای ساختمان و کاربری آنها

پاورپوینت-اجرای اصولی سازهای بتنی و فلزی
پاورپوینت-اجرای اصولی سازهای بتنی و فلزی

پاورپوینت-اجرای قالب‌های لغزنده درعمران-
پاورپوینت-اجرای قالب‌های لغزنده درعمران-

پروژه و تحقیق-روشهای حفاری تونل-
پروژه و تحقیق-روشهای حفاری تونل-

پروژه و تحقیق- آرماتوربندی و اصول حاکم برآن در سازه ها - در 45 صفحه-docx
پروژه و تحقیق- آرماتوربندی و اصول حاکم برآن در سازه ها - در 45 صفحه-docx

سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان
سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان

آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان
آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان

آب انبار
آب انبار

شناخت فضای شهری
شناخت فضای شهری

تونل امامزاده هاشم
تونل امامزاده هاشم

زمین لرزه
زمین لرزه

بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی
بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا