حق تالیف
تأمین امنیت شبكه، بخش حساسی از وظایف هر مدیر شبكه محسوب می‎شود از آنجاییكه ممكن است محافظت های متفاوتی موردنیاز باشد، لذا مكانیزم های گوناگونی هم برای تأمین امنیت در شبكه وجود دارد یكی از این مكانیزم ها استفاده از دیوار آتش می‎باشد مدیر شبكه باید درك بالایی از انواع دیوار آتش، نقاط قوت و ضعف هر نوع، حملات تهدید كنندة هر نوع، معماری های دیوار آتش،
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها 426
فرمت فایل doc
حجم فایل 289 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98
قیمت: 4,900 تومان
دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوكس

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوكس

فهرست مطالب

فهرست مطالب....................................................................................................... 3

فهرست شكل ها.................................................................................................... 9

فهرست جدول ها................................................................................................... 11

چكیده (فارسی)...................................................................................................... 12

فصل اول: دیوارهای آتش شبكه.......................................................................... 13

1-1 : مقدمه................................................................................................. 14

1-2 : یك دیوار آتش چیست؟...................................................................... 15

1-3 : دیوارهای آتش چه كاری انجام می دهند؟........................................ 16

1-3-1 : اثرات مثبت........................................................................... 16

1-3-2 : اثرات منفی........................................................................... 17

1-4 : دیوارهای آتش، چه كارهایی را نمی توانند انجام دهند؟................... 18

1-5 : چگونه دیوارهای آتش عمل می‌كنند؟................................................. 20

1-6 : انواع دیوارهای آتش.......................................................................... 21

1-6-1 : فیلتر كردن بسته.................................................................. 22

1-6-1-1 : نقاط قوت............................................................... 24

1-6-1-2 : نقاط ضعف............................................................ 25

1-6-2 : بازرسی هوشمند بسته........................................................ 28

1-6-2-1 : نقاط قوت............................................................... 31

1-6-2-2 : نقاط ضعف............................................................ 32

1-6-3 : دروازة برنامه های كاربردی و پراكسیها........................... 32

1-6-3-1 : نقاط قوت............................................................... 35

1-6-3-2 : نقاط ضعف............................................................ 36

1-6-4 : پراكسیهای قابل تطبیق......................................................... 38

1-6-5 : دروازة سطح مداری............................................................ 39

1-6-6 : وانمود كننده ها.................................................................... 40

1-6-6-1 : ترجمة آدرس شبكه............................................... 40

1-6-6-2 : دیوارهای آتش شخصی......................................... 42

1-7 : جنبه های مهم دیوارهای آتش كارآمد.............................................. 42

1-8 : معماری دیوار آتش........................................................................... 43

1-8-1 : مسیریاب فیلتركنندة بسته.................................................... 43

1-8-2 : میزبان غربال شده یا میزبان سنگر..................................... 44

1-8-3 : دروازة دو خانه ای.............................................................. 45

1-8-4 : زیر شبكة غربال شده یا منطقة غیرنظامی........................... 46

1-8-5 : دستگاه دیوار آتش............................................................... 46

1-9 : انتخاب و پیاده سازی یك راه حل دیوار آتش................................... 48

1-9-1 : آیا شما نیاز به یك دیوار آتش دارید؟................................. 48

1-9-2 : دیوار آتش، چه چیزی را باید كنترل یا محافظت كند؟......... 49

1-9-3 : یك دیوار آتش، چه تأثیری روی سازمان، شبكه و كاربران

           خواهد گذاشت؟..................................................................... 50

1-10 : سیاست امنیتی ................................................................................ 51

1-10-1 : موضوعات اجرایی............................................................. 52

1-10-2 : موضوعات فنی.................................................................. 53

1-11 : نیازهای پیاده سازی........................................................................ 54

1-11-1 : نیازهای فنی....................................................................... 54

1-11-2 : معماری.............................................................................. 54

1-12 : تصمیم گیری................................................................................... 55

1-13 : پیاده سازی و آزمایش.................................................................... 56

1-13-1 : آزمایش، آزمایش، آزمایش!............................................... 57

1-14 : خلاصه ........................................................................................... 58

فصل دوم: پیاده سازی دیوار آتش با استفاده از iptables.............................. 60

2-1 : مقدمه................................................................................................. 61

2-2 : واژگان علمی مربوط به فیلترسازی بسته.......................................... 62

2-3 : انتخاب یك ماشین برای دیوار آتش مبتنی بر لینوكس....................... 65

2-4 : به كار بردن IP Forwarding و Masquerading......................... 65

2-5 : حسابداری بسته................................................................................. 70

2-6 : جداول و زنجیرها در یك دیوار آتش مبتنی بر لینوكس.................... 70

2-7 : قوانین................................................................................................. 74

2-8 : تطبیق ها............................................................................................. 75

2-9 : اهداف................................................................................................. 75

2-10 : پیكربندی iptables......................................................................... 76

2-11 : استفاده از iptables....................................................................... 77

2-11-1 : مشخصات فیلترسازی....................................................... 78

2-11-1-1 : تعیین نمودن آدرس IP مبدأ و مقصد.................. 78

2-11-1-2 : تعیین نمودن معكوس........................................... 79

2-11-1-3 : تعیین نمودن پروتكل............................................ 79

2-11-1-4 : تعیین نمودن یك رابط.......................................... 79

2-11-1-5 : تعیین نمودن قطعه ها........................................... 80

2-11-2 : تعمیم هایی برای iptables (تطبیق های جدید)................. 82

2-11-2-1 : تعمیم های TCP.................................................. 82

2-11-2-2 : تعمیم های UDP................................................. 86

2-11-2-3 : تعمیم های ICMP............................................... 86

2-11-2-4 : تعمیم های تطبیق دیگر......................................... 87         

2-11-3 : مشخصات هدف................................................................ 92

2-11-3-1 : زنجیرهای تعریف شده توسط كاربر................... 92

2-11-3-2 : هدف های تعمیمی ............................................... 92

2-11-4 : عملیات روی یك زنجیر كامل............................................ 94         

2-11-4-1 : ایجاد یك زنجیر جدید.......................................... 94

2-11-4-2 : حذف یك زنجیر .................................................. 94

2-11-4-3 : خالی كردن یك زنجیر ........................................ 95

2-11-4-4 : فهرست گیری از یك زنجیر ................................ 95

2-11-4-5 : صفر كردن شمارنده ها....................................... 95

2-11-4-6 : تنظیم نمودن سیاست........................................... 95         

2-11-4-7 : تغییر دادن نام یك زنجیر..................................... 96

2-12 : تركیب NAT  با فیلترسازی بسته................................................... 96

2-12-1 : ترجمة آدرس شبكه........................................................... 96

2-12-2 : NAT مبدأ و Masquerading........................................ 98         

2-12-3 : NAT مقصد..................................................................... 99

2-13 : ذخیره نمودن و برگرداندن قوانین.................................................. 101

2-14 : خلاصه............................................................................................. 102

نتیجه گیری............................................................................................................ 105

پیشنهادات.............................................................................................................. 105

 

فهرست شكل ها

فصل اول

شكل 1-1 : نمایش دیوار آتش شبكه........................................................... 15

شكل 1-2 : مدل OSI.................................................................................. 22

شكل 1-3 : دیوار آتش از نوع فیلتركنندة بسته........................................... 23

شكل 1-4 : لایه های OSI در فیلتر كردن بسته.......................................... 23

شكل 1-5 : لایه های OSI در بازرسی هوشمند بسته................................ 28

شكل 1-6 : دیوار آتش از نوع بازرسی هوشمند بسته................................ 30

شكل 1-7 : لایة مدل OSI در دروازة برنامة كاربردی.............................. 33

شكل 1-8 : دیوار آتش از نوع دروازة برنامة كاربردی.............................. 34

شكل 1-9 : مسیریاب فیلتر كنندة بسته........................................................ 44

شكل 1-10 : دیوار آتش میزبان غربال شده یا میزبان سنگر..................... 45

شكل 1-11 : دروازة دو خانه ای................................................................ 46

شكل 1-12 : زیر شبكة غربال شده یا منطقة غیرنظامی.............................. 46

شكل 1-13 : دستگاه دیوار آتش................................................................. 47

فصل دوم

 شكل 2-1 : یك سیستم مبتنی بر لینوكس كه به عنوان یك مسیریاب به

       جلو برنده پیكربندی شده است............................................................ 67

شكل 2-2 : تغییر شكل شبكة 10.1.2.0 به عنوان آدرس 66.1.5.1    IP 69

شكل 2-3 : مسیر حركت بستة شبكه برای filtering................................. 72

شكل 2-4 : مسیر حركت بستة شبكه برای Nat......................................... 73

شكل 2-5 : مسیر حركت بستة شبكه برای mangling.............................. 73

 

فهرست جدول ها

فصل اول

فصل دوم

جدول 2-1 : جداول و زنجیرهای پیش فرض.............................................. 71

جدول 2-2 : توصیف زنجیرهای پیش فرض............................................... 71

جدول 2-3 : هدف های پیش فرض............................................................. 76

جدول 2-4 : حالت های ردیابی ارتباط........................................................ 91

جدول 2-5 : سطوح ثبت وقایع..................................................................... 93

جدول 2-6 : ماجول های كمكی NAT........................................................ 97

 

چكیده:

          تأمین امنیت شبكه، بخش حساسی از وظایف هر مدیر شبكه محسوب می‎شود. از آنجاییكه ممكن است محافظت های متفاوتی موردنیاز باشد، لذا مكانیزم های گوناگونی هم برای تأمین امنیت در شبكه وجود دارد. یكی از این مكانیزم ها استفاده از دیوار آتش می‎باشد. مدیر شبكه باید درك بالایی از انواع دیوار آتش، نقاط قوت و ضعف هر نوع، حملات تهدید كنندة هر نوع، معماری های دیوار آتش، تأثیرات آن بر شبكه و كاربران، سیاست امنیتی سازمان و همچنین نیازهای فنی پیاده سازی داشته باشد تا بتواند راه حل مناسب را انتخاب و به درستی پیاده سازی نماید و سپس آنرا مورد آزمایش قرار دهد. در همین راستا، سیستم عامل «Linux» برای پیاده سازی نرم افزاری دیوار آتش فیلتر كنندة بسته، ابزاری را به نام «iptables» در اختیار كاربر قرار می‎دهد تا با استفاده از دستورات این ابزار بتواند قوانین و فیلترهای موردنیاز را برای كنترل مطلوب دسترسی، خواه از داخل شبكه به خارج و خواه بالعكس، پیكربندی نماید.

فصل اول

  دیوارهای آتش شبكه

فصل اول: دیوارهای آتش شبكه

1-1 : مقدمه

امروزه با وجود طیف گستردة راه حل‌های دیوار آتش، انتخاب و پیاده سازی دیوار آتش به فرایندی زمان گیر مبدل شده است. روش جذاب در راه حل‌های دیوار آتشی كه به بازار عرضه شده اند، به همراه ادعاهای نصب و مدیریت آسان، ممكن است سازمانها را به سمتی سوق دهد كه بدون آنكه به طور كامل نیاز به راه حل دیوار آتش را بررسی نمایند، تصمیم به پیاده سازی آن بگیرند. با اتخاذ تصمیمات عجولانه، سازمانها اثراتی را كه یك راه حل دیوار آتش بر شبكة موجود و كاربران آنها می‌گذارد، نادیده می‌گیرند.

چه متغیرهایی باید در هنگام تعیین نیاز به یك دیوار آتش، مورد توجه قرار گیرند؟ سازمانهایی كه اتصال به اینترنت یا هر شبكة نامطمئن دیگر دارند، ممكن است نیاز به پیاده سازی یك راه حل دیوار آتش داشته باشند. به هر حال، این سازمانها باید اثراتی را كه یك دیوار آتش بر سرویسهای شبكه، منابع و كاربران آن خواهد گذاشت مورد توجه قرار دهند و نحوة قرارگیری دیوار آتش براساس نیازهای تجاری خاص آنها و زیربنای شبكه را در نظر بگیرند. سازمانها باید نیازهای ویژة خود را مشخص كنند، زیربنای فعلی شبكة خود را تجزیه و تحلیل نمایند و از اطلاعات بدست آمده به عنوان مبنایی برای تصمیمات خود استفاده كنند. در برخی موارد، ممكن است بعد از بررسی تمام متغیرها، دریابند كه یك راه حل دیوار آتش، ضروری نیست و یا پیاده سازی آن غیرعملی است.

 

1-2 : یك دیوار آتش چیست؟

دیوارهای آتش شبكه، سدی مابین شبكه‌ها به وجود می‌آورند كه از ترافیك (traffic) ناخواسته یا بدون مجوز (unauthorized) جلوگیری می‌كند.

 
   

تعریف: دیوار آتش شبكه، سیستم یا گروهی از سیستمهاست كه با استفاده از قوانین (rules) یا فیلترهای از پیش پیكربندی شده، دسترسی مابین دوشبكه- یك شبكة مطمئن (Trusted) و یك شبكة نامطمئن (Untrusted)- را كنترل می‌كند

جهت دریافت فایل دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوكس لطفا آن را خریداری نمایید

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
آموزش نرم افزار متلب
آموزش نرم افزار متلب

دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL
دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای  ITIL

طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی كاركنان دولت
طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی كاركنان دولت

منابع تغذیه سوئیچینگ
منابع تغذیه سوئیچینگ

قـانـون تجـارت الکتـرونیـک روسیه
قـانـون تجـارت الکتـرونیـک روسیه

بکارگیری واقعیت مجازی در آموزش
بکارگیری واقعیت مجازی در آموزش

Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟
Olap چیست و چگونه كار می‌كند؟

آموزش الكترونیكی و معرفی چهارسیستم مدیریت محتوا
آموزش الكترونیكی و معرفی چهارسیستم مدیریت محتوا

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خون
دانلود پاورپوینت فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خون

مقاله در مورد کارشناسی آی تی (IT)
مقاله در مورد کارشناسی آی تی (IT)

فشرده سازی صوت
فشرده سازی صوت

بررسی و مطالعه مکانیزم های بانک های اطلاعاتی توزیع شده سیار
بررسی و مطالعه مکانیزم های بانک های اطلاعاتی توزیع شده سیار

پاورپوینت کابل مسی utp
پاورپوینت کابل مسی utp

پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی
پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا  در سیستم های پایگاه داده توزیعی

پاورپوینت ریاضیات عمومی و کاربرد های آن
پاورپوینت ریاضیات عمومی و کاربرد های آن

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا