حق تالیف
مقدمه سازمانها سیستمهای پیچیده ای هستند که دارای زیر سیستمهای به هم وابسته و متعاملنداز آنجاییکه تغییرات در یک بخش از آنها باعث ایجاد تغییرات قابل پیش بینی وغیر قابل پیش بینی در سایر بخشهای آن می شود لذا تجزیه و تحلیل سیستم آنها می تواند عامل مهمی در پیشرفت و ارتقاء آنها بیانجامد تجزیه و تحلیل سیستمها کاربرد رویکرد سیستمی در طراحی سیستمهای اطلاع
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 287
فرمت فایل doc
حجم فایل 441 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70
قیمت: 6,000 تومان
تجزیه تحلیل سیستم های اطلاعاتی سازمان

فروشنده فایل

کد کاربری 2036
کاربر

تجزیه تحلیل سیستم های اطلاعاتی سازمان

مقدمه
سازمانها سیستمهای پیچیده ای هستند که دارای زیر سیستمهای به هم وابسته و متعاملند.از آنجاییکه تغییرات در یک بخش از آنها باعث ایجاد تغییرات قابل پیش بینی وغیر قابل پیش بینی در سایر بخشهای آن می شود لذا تجزیه و تحلیل سیستم آنها می تواند عامل مهمی در پیشرفت و ارتقاء آنها بیانجامد.
تجزیه و تحلیل سیستمها کاربرد رویکرد سیستمی در طراحی سیستمهای اطلاعاتی است.سایر علوم ممکن است برای تشریح پدیده هایی که با آن روبرو هستند از مفاهیم سیستمها استفاده نمایند اما طرز تفکر سیستمی زیر بنای فعالیتهای تجزیه و تحلیل سیستمهاست.

اطلاعات و تکنولوژی در یک چرخه رو به رشد یکدیگر را با اثر متقابل ارتقاء میدهند و هر یک به رشد دیگری کمک میکند.ولی در این میان سیستمهایی که حجم عظیم اطلاعات را سامان داده آنها را در قالبهای تکنولوژی جای دهد و امکان استفاده موثر از آنها را پدید آورد نقش مهمی دارد.این وظیفه مهم را سیستمهای اطلاعاتی بر عهده دارد.
هر چند در قیاس با رشد سرسام آور تکنولوژی و اطلاعات در ابتدا سیستمهای اطلاعاتی و علوم مرتبط با آن از چنین رشدی برخوردار نبوده است ولی در سالهای اخیر این علوم با شیبی فزاینده به چرخه سه گانه “اطلاعات” و ” تکنولوژی” و “سیستمهای اطلاعاتی” پیوسته است.

حال اگر ابریشم وادویه كالای اعصار گذشته ونفت كالای قرن بیستم نام گذاری شوند قطعا می توان اطلاعات را كالای قرن آینده نامید . كالایی كه انتخاب تكنولوژی ، جاده های بس سهل الوصول را برایش آماده ساخته است .
علم توسعه سیستمها ، در روند پیشرفت خود ودر جهت حركت به سمت پایه های استوار و مبتنی بر علوم پایه و متناسب با تكنولوژی نوین ، به ارائه متد ولوژهای توسعه سیستم پرداخته است .

روند رشد متدلوژیهای توسعه سیستم به صورت روز افزوی ادامه دارد ، وامروزه با توجه به پیچیدگی و بزرگی سیستمها ، نمی توان بدون كمك متدولوژی مناسب به آنالیز ، طراحی واجرای سیستمهای بزرگ ، پیچیده و كارآمد امیدوار بود.

هدف پروژه
ازآنجاییکه مدیریت این شرکت در برخی موارد از نحوه برنامه ریزی و کنترل پروژه وچگونگی گزارش دهی رضایت خاطر ندارد لذا تجزیه و تحلیل سیستم این واحد می تواند در تعیین نارسائیها و کاستیها و عدم کارائیهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه این واحد موثر باشد.

به عنوان مثال تاخیر بیش از حد مجاز پروژها یک مسئله مهم محسوب میشودبنابر این یکی از اهداف را کاهش مدت تاخیر پروژها و افزایش سرعت دستیابی به اطلاعات و صحت اطلاعات در رابطه با پیشرفت پروژها برای تصمیم گیری و بهبود روشهای ارائه شده واعمال کنترلهای داخلی برای افزایش کارایی مدیران در نظر گرفته شده است.
درمطالعه مقدماتی یک بررسی اولیه واجمالی از سیستم و مسئله انجام داده و سپس در مطالعه تفصیلی به جمع آوری گسترده اطلاعات وتجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته و سپس به مدل سازی سیستم می پردازیم.

فصل اول کلیات
تعریف سیستم
یك سیستم مجموعه منظمی از عناصر بهم وابسته است كه برای رسیدن به اهداف مشترك با هم در تعادملند . كه شامل مفاهیمی مانند كل گرایی ، نظم ، بهم وابستگی ، اهداف وتعامل می باشد كه رفتار یك سیستم راتشكیل می دهد هر یك از این مفاهیم نیز به هم وابسته است به طوری كه مستقل از دیگری نیست .

اجزای سیستم
اجزای سیستم عواملی است كه موجودیت آن را تشكیل می دهد و دررسیدن به اهداف سیستم ، آن را یاری می كند . این اجزا عبارتند از :
– درون داده ها ، برون داده ها ، پردازش .
– كنترل و باز خور .
– محدوده و محیط سیستم .

درون داده ها ، برون داده ها ، پردازش
درون داده های سیستم ،شامل عواملی است كه به صورت های مختلف مانند : مواد خام ، انرژی ،داده ها ی خام ، ونیروی انسانی وارد سیستم می شود .
– برون داده ها: حاصل ونتایج فرایند تبدیل است ، كه باید به مقصد نهایی آن منتقل شود .
– پردازش ، فرایند تبدیل درون داده ه است .
یك سیستم اطلاعاتی سیستمی است كه داده های خام را به عنوان درون داده می پذیرد و پس از پردازش ، برون داده هایی بصورت اطلاعاتی عملیاتی وگزارشهای مدیریتی تولید می كند .

كنترل وباز خور
باز خور ، اطلاعاتی در مورد عملكرد واقعی و برون داده سیستم است . و كنترل ، فرایند سنجش ومقایسه عملكرد واقعی سیستم با عملكرد از پیش تعیین شده است .
به طوری كه استنباط می شود كنترل مستلزم تبین و تعیین استانداردهایی ( از قبل ) برای سنجش عملكرد واقعی است .

محیط ومحدوده سیستم
یك سیستم در محیطی كه سایر سیستم ها وجود دارند ، فعالیت می كند . محیط سیستم عامل خارج از آن است كه بر رفتــار سیستم اثر می گذارد . و در واقع غالبا تعیین می كند كه سیستم چگونه باید انجام وظیفه كند . كلیه سیستم ها دارای محدوده ومرزی هستند كه آنها را از محیط شان جدا می كند . در واقع سیستم ها از طریق درون داده ها وبرون داده ها یشان با محیط وبا سایر سیستم ها ارتباط برقرار می كنند .
سیستم اطلاعاتی در یك سازمان را می توان از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار داد كه دیدگاههای بكار رفته در این سیستم به شرح زیر است :
– دیدگاه براساس مراحل
– دیدگاه براساس كارها ووظایف عمده
– دیدگاه بر اساس محصول نهایی
یادآورمی شود كه در پایان هر مرحله مستنداتی جهت ورود به مرحله بعد تهیه می شود .

انواع سیستم ها
سیستمها بر حسب مورد ، به روشهای مختلفی طبقه بندی شده است كه از آن جمله می توان سیستمهای باز وبسته را نام برد .
سیستم بسته
همانطور كه نام آن پیداست سیستمی است كه با محیطش هیچگونه ارتباطی به صورت مبادله انرژی واطلاعات نداشته باشد . انواع سیستمهای فیزیكی وشیمیایی ازاین دسته اند .

سیستم باز
سیستمی است كه به طور مستمر درون داده ها یی از محیط دریافت می كند وپس از تبدیل به صورتی دیگر آن را به محیط باز می گرداند . سیستم های بیولوژیكی واجتماعی از این گونه اند .

رویكرد سیستمی
رویكرد سیستمی به مسئله یا سیستم بصورت كل می نگرد وبه اجزای آن با توجه به نقشی كه در كل دارد ،یا با توجه به هدف كل سیستم نگاه می كند . به عبارتی دیگر اگر چه اجزای سیستم یا مسئله مورد تجه قرار می گیرد ، اما تاكید اصلی بر یكپارچگی اجزای آن برای رسیدن به هدف نهایی سیستم است ، و این خود از ویكرد سیستمی ، روشی موثر می سازد .
رویكرد سیستمی برای برخورد با مسئله ، ابتدا آن را سازماندهی می كند سپس برای درك بهتر و یافتن راه حل ، از دو سیاست تجزیه وتركیب به شرح زیر استفاده می كند

تجزیه
با استفاده از رویكرد سیستمی ، تحلیل مسئله ( سیستم ) پس از سازماندهی آن ، و بر ای درك بهتر ویافتن را ه حل ، آ را به اجزاء تشكیل دهنده آن یعنی قطعاتی كوچكتر تجزیه می كند .
هدف از این كار آ ن است كه ابتدا كل مسئله مرور شود ، سپس به گروهی از زیر مجموعه ها كه دارای قابلیت درك بیشتری است ، بررسی آن عملی تر وساده تر و ارتباطات بین آنها به سادگی قابل شناخته شدن است ، تجزیه شود .

تركیب
پس از عمل تجزیه ، بررسی اجزای تجزیه شده ویافتن راه حل مناسب برای هر یك از اجزاء ، گام بعدی ، جمع كردن ، تركیب ویكپارچه كردن این راه حل ها در یك را حل كلی مسئله است .
برای این كار ساختار سلسله مراتبی كه در مرحله تجزیه ، بنا گذاشه شده است ، نقطه ای است ، برای ساختار دادن به این راه حل ها ، بصورت یك كل یا مجموعه یكپارچه ، كه ساختار آن مطابق با ساختار مسئله اولیه است . روش كلی حل مسئله شامل فعالیت های زیر است :

– تعیین شناخت مسئله
– جمع آوری اطلاعات مربوط به مسئله
– تعیین راه حلهای مختلف
– ارزیابی راه حلهای مختلف
– انتخاب بهترین راه حل
– اجرای راه حل انتخاب شده
– ارزیابی موفقیت راه حل اجراء شده

به طور كلی ، می توانیم گروه بندی كلی تری از فعالیت های فوق داشته باشیم ، به طــور كلی كه هر گروه تشكیل مرحله ای را بدهد كه شامل چند فعالیت از آنها باشد . این گروه بندی به شرح زیرا ست :

– شناخت مسئله
– تعیین وتهیه راه حل
– اجرای راه حل انتخاب شده

شناخت مسئله
مسئله تا شناخته نشود برای آن راه حل نمی توان پیدا كرد . در این صورت به عنوان اولین گام در حل مسئله ، باید آن را شناخت واز نشانه هایش آن را تمیز داد . برای شناخت مسئله لازم است اطلاعات مورد نیاز به روشهای مختلف جمع آوری شود . در این مرحله پس از تشخیص مسئله ، اهداف و محدودیتهای سیستم مورد مطالعه تعیین می شود . به این منظور با استفاده از مفاهیم ازسازمان به عنوان یك سیستم ، سیستم مــورد مطالعه در بطن سیستم بزرگتری یعنی سازمان ومحیط بررسی می شود وزیر سیستم های مختلف و ارتباط بین آنها ، بخوبی مطالعه می شود .

تعیین وتهیه راه حل
راه حل های مختلف ارائه شده . با توجه به معیارهایی كه مزایاومعایب آنها را آشكار می سازد سنجیده می شود وبهترین آنها انتخاب می شود

اجرای راه حل انتخاب شده
پس از انتخاب راه حل مناسب آن را باید اجرا كرد .برای این كا برنامه ریزی اجرای راه حل انتخاب شده ضروری است . به طور كلی یك برنامه اجرای سیستم ، مشخص كننده فعا لیتها ، منابع ، و زمان مورد نیاز برای اجرای صحیح سیستم است.
راه حل اجرا شده در مقاطع باید مورد ارزیابی قرارگیرد تا معلوم شود كه سیستم جدید تا چه حد پاسخگوی نیازهای استفاده كنندگان سیستم بوده است ، ودر صورت نیاز به تعدیل وتصحیح راه حل اجرا شده یا مطالعه مجدد آن پرداخت .

تجزیه وتحلیل سیستم
فعالیت های این مرحه ، به طور اختصاصی شام موارد زیر است :
ـ تشخیص وتعریف مسئله
– تعیین اهداف و محدودیت ها
– تشخیص نیازهای سیستم جدید
– تعیین راه حل های مختلف تامین نیاز های فوق
– انتخاب بهترین راه حل با توجه به معیار های مشخص .

چرخه تكاملی سیستم
چرخه تكاملی یك ابزار كنترل پروژه وچهار چوبی است كه مراحل و وظایفی را كه بــرای بـــررسی ایجاد و طراحی سیستم های اطلاعاتی ، ضروری است تعیین می كند .
برای فعالیت های مربوط به این چرخه تكاملی از دو متدلوژی زیر استفاده می شود :
– متدلوژی ستی
– متدلوژی ساخت یافته

چرخه تكاملی سنتی ونارسائیهای آن
– تكیه بر خصوصیات یزیكی سیستم
– اجرای از پایین به بالا
– متوالی بودن مراحل چرخه تكاملی سیستم
– عدم دخالت مستقیم و موثر استفاده كننندگان در كل مراحل چرخه
– مشكل مستند سازی سیستم
چرخه تكاملی ساخت یافته ومزایای آن نسبت به چرخه سنتی

در چرخه با نگرش از كل به جزء یا از بالا به پایین (top – down ) كاربرد مفاهیم مدولار و با استفاده ازتكنیكها و ابزار غنی ساخت یافته ، در مراحل مختلف چرخه ، به تجزیه و تحلیل ، طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی پرداخته می شود .
در مقایسه با روش سنتی ، مزایای عمده زیر در این روش بررسی است :

– تكیه بر مدل منطقی سیستم
– طراحی و اجرای از بالا به پایین
– همزمانی واجرای مراحل مختلف چرخه تكاملی
– دخالت مستقیم و موثر استفاده كنندگان در كل مراحل چرخه
– سهولت تهیه مستندات نهایی سیستم

فازهای نرم افزار:

امكان سنجی
در فاز امكان سنجی پس از مطالعه سیستم میزان امكانات لازم برای شروع پروژه تخمین زده می شود . در واقع باید دید چه مقدار زمانی ، مالی ، پرسنلی وابزاری برای انجام پروژه مورد نیاز است .

تحلیـل
در این فاز كه به دو زیر فاز تعریف نیازمندیها وتعیین مشخصات تقسیم میشود سرویسهاو محدودیتها و اهداف سیستم در مصاحبه با كاربران سیستم مشخص می شود سپس به صورتی تعریف می شوند كه توسط كاربران وتوسعه دهندگان سیستم قابل مهم باشند .

طـراحی
فرایند طراحی سیستم ها نیازمند یها را به دو دسته سخت افزاری و نرم افزار ی تقسیم می كند ، ویك معماری كلی از سیستمی را ایجاد می نماید . طراحی نرم افزار عبارتست از:
تعین اعمال سیستم كه ممكن است به یك یا چند برنامه اجرای تبدیل شوند بهر حال طراحی یك فعالیت هدف گراست ومشخص است به كجا ختم خواهد شد طراحی نرم افزار شامل چند مرحله است :

۱) مطالعه ودرك مسئله : بدون درك درستی از مسئله طراحی خوب عیر ممكن است به عبارت بهتر مسئله با ید از دیدگاه های مختلفی بررسی شود .
۲) مشخص كردن صفت اصلی حداقل یكی راه حل های ممكن : بهتر است راه حل حاوی مؤلفه های قابل استفاده مجدد بوده وساده باشد .
۳) توصیف هرگونه موضوعی انتزاعی موجود درراه حل انتخابی : هدف طراحی ایجاد گرافی است كه سازگار بوده وتمام ارتباطات بین نهادهای طراحی معتبر باشد .
به طور كلی طراحی به دو مرحله كلی شكسته می شود :

طراحی كلیات ( طراحی مفهومی یا ساختاری )
طراحی كلیات همان طراحی مفهومی است در واقع اعمال پیشنهادات طراح در مدل موجود ، منجر به تشكیل طراحی منطقی می شود .
در طراحی منطقی قدمهای زیر به ترتیب طی می شود
۱-رسم نمودار جریان داده DFD
که درباره این موضوع که مبحث اصلی پروژه من میباشد در بخشهای بعدی مفصل شرح داده خواهد شد.

۲-طراحی نمودار HIPO
نمودار HIPOنموداری ساده ، آموزش پذیر وبسیار كارابرای ارتباط است این نمودار برای نشان دادن وظایف سازمانی موجود در سیستم به كار می رود . به منظور رسم نمودار
نمودار HIPO قدمهای زیر راباید طی كرد :
۱) رسم نمودار سلسله مراتب :

برای رسم نمودار سلسله مراتب ، وظایف موجود در سیستم را مشخص كرده ، سپس وظایف هم اهمیت را دریك سطح قرار داده وارتباط آنها رامشخص كرده سپس وظایف هم اهمیت را در یك سطح قرار داده وارتباط آنها را با یكدیگر نشان می دهند ، وظایف مركب وپیچیده در سطوح پایین تر به وظایف ساده تری تفكیك می شوند .
۲) رسم نمودار IPOبه وسیله طی قدمهای زیر :

۱ – ۲ ) ایجاد دیاگرامهای IPO به تعداد مورد نیاز .
۲ – ۲ ) مشخص كردن تمام خروجی های درشت سیستم در ستون خروجی .
۳ – ۲ ) منتقل كردن پردازش هایی كه خروجی ها در آن در گیر هستند به ستون پردازش .
۴ – ۲ ) منتقل كردن ورودی های درگیر در پردازش به ستون ورودی
۵ – ۲ ) تطبیق ورودیهایوخروجی ها وپردازش های مشخص شده در ستونها ی مربوط با یكدیگر .

۳-طراحی جزییات
نتیجه نهایی طراحی جزییات Sudode شدن ماژولهاست .
طراحی جزییات به مراحل زیر شكسته می شود :
۱) طراحی ورودی / خروجی كه از اصول طراحی جزییات استزیرا یكی از مهمترین معیارهای پیروزی وشكست یك نرم افزارInter face است .
۲) طراحی پردازش ها كه درآن فرمولها ی موجود در سیستم به نحو ی مدل می شوند .

۳) طراحی الگوریتم ها ( كنترل ها ) الگوریتم هی استفاده شده جهت تهیه سرویس ها به تفضیل طراحی شده ومشخص می گردند .
۴) طراحی داده ها : در سیستم های كاربردی به دلیل دارابودن حجم انبوه داده ها معمولاًطراحی داده منجر به طراحی بانك اطلاعاتی می شود .
برای طراحی بانك اطلاعاتی یا Daia Dictivnaباید قدمهای زیر را طی كرد :

۱) تسلط كامل بر داده ها ی در جریان سیستم
۲) تهیه فرم مشخصات مفهومی فایل یا Logical File Specification كه با استفاده از یك Data Stutured Diagram تهیه می شود L.F.S در واقع افراز داده هـای درونData Dictionary به فایلهاست .

۳) نرمال سازی داده یعنی كاهش تكراریا Redundencتكرارممكن است سطری یا ستونی باشد تكرارسطری یعنی تكراریك ركورد در چند فایل وتكرار ستونی یعی تكراریك فیلد در چند ركورد . كه هر دونوع تكرارمشكلاتی راموجب می شوند از قبیل :

أ‌. انتشار بهنگام سازی
ب‌. انتشار حذف
ج. وابستگی
د. خطا پذیری
ذ. بالا رفتن فضای مصرفی
هـ . ایجاد رفتارهای نامطلوب
ی. كاهش سرعت ذخیره وارزیابی

توجه : نرمال سازی باید با توجه به قوانین مربوط به نرمال سازی داده انجام گیرد .
۴) مرور بر اینكه بررسی شود آیاتمام اطاعات Data Dictionary در فایلها سیستم موجود است .

۴-پیـاده سازی
پیاده سازی تبدیل طرح به یك نرم افزار یا سخت افزار مورد نیاز كار بر است . دراین مرحله طراحی نرم افزار به صورت مجموعه ای از برنامه ها یا واحد هی برنامه شناخته می شود عمده ترین كاری كه در فاز پیاده سازی انجام می شود ، اینست كه فلوچارت بدست آمده از تحلیل وطراحی كد می شود .
به طور كلی در فاز پیاده سازی باید قدمهای زیر طی شود:

۱) كد كردن الگوریتم ها ماژولهای تهیه شده از مراحل قبل با یك زبان برنامه نویسی كد می شود.
۲) خطا یابی هر كدام از واحد های برنامه برای یافتن خطاهای احتمالی موجود چك می شوند.
۳) غلط گیری خطا های احتمالی پیدا شده در قسمت قبل بر طرف می شود.

۴)تست واحد های برنامه تست می شود یعنی بازبینی می شود كه هر واحد با مشخصه خود مطاقبت داشته باشد.
۵) یكپارچه سازی واحدهای مستقل برنامه ها تركیب شده و به عنوان سیستم كامل تست می شود تا مشخص شود كه نیازمندیهای سیستم بررسی شده اند.
۶) بر پا سازی برنامه تكمیل شده و تست شده برای نصب به مشتری تحویل داده می شود در واقع سیتم راه اندازی می شود.
۷) عملیات سازی معمولا این مرحله: طولانی ترین بخش از دوران زندگی سیستم است. سیستم نصب شده و در عمل مورد استفاده قرار می گیرد.

۵-نگهـداری
كه عبارتست از رفع خطاهایی كه در مراحل قبلی دوران زندگی سیستم پیدا نشده اند؛ بهبود پیاده سازی واحدهای سیستم و سرویس های جدید جهت پاسخ به نیازمندیهایی جدید .

فصل دوم معرفی شرکت مورد مطالعه
شرکت صنایع آموزشی

شرکت صنایع آموزشی در سال ۱۳۵۴ با سرمایه گذاری مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اهداف زیر تأسیس شد:
– تهیه و تولید کلیه وسایل آموزشی ، کمک آموزشی و آزمایشگاهی برای پایه های مختلف تحصیلی.
– احداث و اداره کارخانجات تولید وسایل آموزشی و بهره برداری از آنها.

– برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان به منظور آشنایی با کاربرد تولیدات شرکت.
– انجام کلیه عملیات بازرگانی اعم از واردات و صادرات.
شرکت بر طبق مفاد قانون تجارت فعالیت می کند و به موجب اساسنامه ، هیأت مدیره از پنج نفر تشکیل شده است که چهار نفر از آنها از طرف صندوق ذخیره فرهنگیان و یک نفر از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعیین و منصوب می شوند. مدیر عامل شرکت ، در صورتی که عضو هیأت مدیره نباشد ، توسط هیأت مدیره انتخاب می شود.
در حال حاضر آقای مهندس بهروز کهزادی با سابقه ای بیش از بیست سال مدیریت در آموزش و پرورش ، مدیر عامل شرکت صنایع آموزشی هستند.

آشنایی با محصولات صنایع آموزشی

نظام آموزشی هر کشور در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور نقش موثری را ایفاء می كند . معلمان سازندگان زیربنای آموزشی جامعه خویش هستند و در فرایند آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان مسؤولیت مهمی را بر عهده دارند .باید دید چگونه می توان زیربنای آموزشی یك جامعه را استوارتر ساخت.بی تردید متحول كردن روشهای تدریس از شیوه سنتی به شیوه مدرن می تواند سرآغاز این تحول باشد .برای تحقق این هدف ، به منظور همگام شدن با جامعه بزرگ آموزشی جهان و برای كم كردن فاصله بین کشورهای در حال توسعه و پیشرفته ناگزیر باید دگرگونی های بنیادی و اصولی را در نظام آموزشی را پذیرفت .

 

جهت دریافت فایل تجزیه تحلیل سیستم های اطلاعاتی سازمان درلطفا آن را بررسی نمایید

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد ESS
سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد ESS

پرت در برنامه ریزی و مدیریت
پرت در برنامه ریزی و مدیریت

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی
پاورپوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی

پروژه اتوماسیون اداری
پروژه اتوماسیون اداری

پاورپوینت-اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها
پاورپوینت-اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی
دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

تأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان
تأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان

مدیریت منابع انسانی در سازمان های تحقیق و توسعه
مدیریت منابع انسانی در سازمان های تحقیق و توسعه

دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان
دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت
مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت

نیازسنجی آموزشی پایوران نمسا
نیازسنجی آموزشی پایوران نمسا

پاورپوینت 5s
پاورپوینت 5s

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)
برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

پاورپوینت بازاریابی بین المللی و تاثیر عوامل محیطی بر آن
پاورپوینت بازاریابی بین المللی و تاثیر عوامل محیطی بر آن

دانلود پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری
دانلود پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا