خلاصه اجرایی

رشد سریع تجارت الكترونیكی جهانی و تاثیر آن بر جامعه و اقتصاد در روسیه را باید از طریق همتیهای نظارتی، و سیاستگذار مورد بررسی قرار داد. روسیه می تواند منافع فراوانی را در بازار سالم و مستحكم تجارت الكترونیك كسب نماید، رشد كلیه اشكال تجاری به دسترسی به بازارهای صادراتی، به كارگیری جمعیت آموزش دیده، دسترسی به سرمایه و درآمد افزایش یافته مالیاتی از طریق بهره گیری از پرداختهای الكترونیكی می باشد.
اگر چه برای درك این منابع، موانع كاربرد موثر تجارت الكترونیك در روسیه باید برداشته شده، موارد مبهم مشخص شده واز همه مهتمر، نباید، موانع جدیدی ایجاد گردد.

اعضای هیات امریكایی تجارت در روسیه (Amecham) به همكاری هیات روسی تجارت و صنعت (RCCI)، اظهار داشتند كه مقامات روسی برای درك كامل تاثیرات مثبت تجارت الكترونیك درتجارت، سرمایه گذار و بازرگانی باید:
– تصویب قانون امضای الكترونیكی كه بر تكنولوژی خاصی متكی نباشد. صدور مجوز امضای الكترونیكی باید داوطلبانه بوده و از طریق صنعتی برای ارتقای نوآروی تنظیم گردد.

– حذف یا كاهش قوانین، مقررات و دستورالعمل هایی كه نیازمند بهره گیری از سند مكتوب برای تصویب یا مثبت مبادلات هستند.
– بازبینی و روشن ساختن وضع مالیات مبادلات اینترنتی بدون معرفی مالیاتهای جدید.

– تقلیل مقررات و محدودیتهای غیرموثر و غیر واقع گرایانه در مورد استفاده از رمزگذاری سطح- مصرف كننده. این محدودیتها تنها موجب اختلال در تلاشهای توسعه دهندگان نرم افزاری برای رقابت در روسیه و خارج شده و نكات مبهمی را برای مصرف كننده ایجاد می نماید.
– احتراز و حذف موانعی كه با بازداشتن فراهم آورندگادن انحصاری از داشتن هر گونه سود در دسترسی به اینترنت از سرمایه گذاری در زیر ساختها جلوگیری می نماید.

– احتراز از مالیات های جدید، سازمانهای نظارتی، مجوزها و یا هر گونه اقدامی كه اعتماد لازم برای نیاز تجارت به سرمایه گذاری در اینترنت و تجارت الكترونیك را تضعیف می نماید.

هدف از مشاركت دولت باید حمایت و تقویت قانونی قابل پیش بینی، حداقل گرا با انسجام داخلی و شفاف برای تجارت الكترونیك باشد. دولت باید موانع را از میان برداشته و به صنعت و بخش خصوصی امكان دهد تا زیر ساختهای ضروری و هیئتهای نظارتی را به سرعت توسعه دهد. علاوه بر این مشاركت دولت تنها از سرعت این توسعه كاسته و تلاشهای روسیه برای رقابت جهانی را عقیم می سازد.

مهمترین علل برای تعقیب این سیاستها، منافعی هستند كه تجارت الكترونیك برای اقتصاد و جامعه روسیه به ارمغان می آورد.
یعنی، سرمایه گذاری، درآمد صادرات، دستمزدهای بالاتر، استانداردهای زندگی بهتر و یك مبنای مالیاتی افزایش یافته.
بازنگری تجارت الكترونیك: در مورد این سند
از آنجاییكه تجارت الكترونیك، صنایع متنوعی را در تجارت الكترونیك در برمی گیرد، این تجارت هماهنگی آژانسهای نظارتی و هیئتهای دولتی مختلف را از مقامات مالیاتی گرفته مقامات پستی و مقامات مخابراتی ضرورت می بخشد. اقدامات هیتهای دولتی و نظارتی در تقویت رشد تجارت الكترونیك در روسیه و درك منافع حاصل شده، نقشی حیاتی ایفاء می نماید.

I . توسعه و نفوذ جهانی تجارت الكترونیك
تجارت الكترونیك پدیده جدیدی نیست، تجارت الكترونیك یا به اختصار e-commerce را می توان به طور كلی به عنوان انجام معاملات از طریق ابزارهای الكترونیكی در اینترنت یا از طریق شبكه های الكترونیكی تعریف نمود. در طی سالیان متمادی، شركتها، داده های تجاری، خود را از طریق شبكه های متنوع ارتباطی مبادله می نموده اند كه این شبكه ها، همواره اختصاصی بوده اند. اما انیترنت امكان رشد تجارت الكترونیك را در شبكه های پیچیده ای از فعالیتهای تجاری در مقیاس جهانی فراهم آورد. در مورد تجارت الكترونیكی سنتی، این شبكه ابزاری برای انتقال داده هاست. اما در مورد تجارت الكترونیك اینترنتی، این شبكه بازار است.

II . اشكال تجارت الكترونیك
فعالیت تجاری در اینترنت به چهار طبقه تقسیم می شود. تجارت به تجارت (B2B)، تجارت به مصرف كننده (B2C)، مصرف كننده به مصرف كننده (C2C) و مصرف كننده به تجارت (C2B)، این الگو امكان درك دقیق منافع و موانع تجارت الكترونیك را فراهم می آورد و واكنشهای مناسبتری را فراهم می نماید.
۱ ) تجارت به تجارت (B2B)
B2B زمانی است كه دو بنگاه از طریق اینترنت مبادرت به معامله می نمایند.

۲ ) تجارت به مصرف كننده (B2C)
B2C متداولترین شكل تجارت جهانی بوده و زمانی است كه بنگاه به طور مستقیم، كالا یا خدماتی را به مصرف كننده می فروشد.
۳ ) مصرف كننده به مصرف كننده (C2C)
C2C زمانی است كه مصرف كننده، كالا یا خدماتی را به سایر مصرف كنندگان می فروشد، مصرف كننده به راحتی می تواند اقدامات و فعالیتهای خود را تنظیم نموده و با حمایت یك طرف سوم، عضو كامپیوتری خود را وسعت بخشد.

۴ ) مصرف كننده به تجارت (C2B)
C2B در برگیرنده مصرف كنندگانی است كه قیمت پیشنهادی تجارت را برای محصولات یا خدمات مختلف تعیین نموده و كوچكترین و كم توسعه یافته ترین بخش تجارت الكترونیك است.

III . منافع و مزایای تجارت الكترونیك برای روسیه 

 

 به منظور رشد اقتصادی و تغییرات در قوانین حمایتیلازم است تا منافعی كه از توسعه پیشنهادی حاصل می گردد، مورد ارزیابی قرار گیرد. مزایای تجارت الكترونیك، گسترده بوده و دامنه آن از رشد برنامه های اجتماعی تا مالیات افزایش یافته است. این قسمت از مزایا را مورد ارزیابی قرار داده و توصیه ها و پیشنهادات لازم برای كسب این منافع را فراهم می آورد.

۱ ) توسعه بازار كار و بهره گیری از نیروی كار ماهر
رشد تجارت الكترونیك تاثیر مثبتی بر ساختار و عملكرد بازار كار روسیه خواد داشت. تجارت الكترونیك انگیزه عمده برای ایجاد مشاغل جدید بوده است به عنوان مثال در ایالات متحده، از سال ۱۹۳۳ بیش از یك میلیون شغل جدید از طریق صنعت فن آوری نوین ایجاد گردیده است. روسیه دارای نیروی كار بسیار فنی و هدفمند است. همزمان با رشد تجارت الكترونیك نیروی كار روسیه قادر خواهد بود تا به سرعت و به گونه ای موثر با تغییرات ضروری در هدایت این تجارت سازگاری و انطباق یابد.

از آنجاییكه فرصتهای بیشماری خلق می گردند، این نیروی كار در تولید ناخالص داخلی روسیه، سهیم خواهد بود. درآمد بیش از سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. مبنای مالیاتی توسعه یافته و پتانسیل فرار مغزها از روسیه كاهش خواهد یافت.

دو حوزه رشد اشتغال كه از طریق الكترونیك به گونه چشمگیری رشد می یابند، برنامه ریزان فنی و تامین كنندگان خدمات مصرف كننده هستند. روسیه دارای مزیت رقابت جهانی در برنامه ریزی بوده و باید از رشد این استعداد ها، حمایت نماید. توسعه فرصتهای تجاری ایجاد شده در نتیجه محیط دوستانه تجارت الكترونیك به این افراد مستعد امكان می دهد تا در روسیه باقی مانده ، دستمزد بالاتری دریافت نموده ، مالیات بر درآمد را پرداخته، درآمد دور ریختنی خود را صرف نموده، و در تجارتهای نوین سرمایه گذاری نمایند.

ضرورت حمایت از خدمات رسانی به مصرف كننده كه در نیتجه تجارت الكترونیك مطرج گردید و نیز حوزه دیگری از پتانسیل خلق مشاغل در روسیه است. فشار وارد شده برای افزایش چنین خدماتی، انگیزه و محرك لازم برای متداول نمودن این مهارتها را فراهم می آورد. برنامه های خصوصی و تحت حمایت مالی دولت كه از توسعه این خدمات حمایت می نماید، بازار كار فنی و مشتری محوری را در روسیه فراهم خواهند آورد.

II . رشد پتانسیل صادرات
پتانسیل صادرات اقلام تولید شده و خدمات می تواند به گونه ای تصاعدی محیطی كه در نتیجه قوانین محدود كننده مختل نگردیده را تقویت نماید. از زمان بحران مالی اگوست ۱۹۹۸، بسیاری از تولیدكنندگان روسی نسبت به كمپانی های خارجی كه وارد كننده كالا هستنند فضای رقابتی را بوجود آورده اند. این مزیت در ابتدا بر مبنای قیمت استوار گردیده بود، اما در آینده حاصل از نقدینگی موجبات سرمایه گذاری و بهبود كیفیت را به خصوص در صنایع غذایی فراهم آورد.

شركتهای روسی با تقویت صنایع داخلی و بهبود كیفیت محصول توانستند به بازارهای خارج از كشور نیز چشم بدوزند. تجارت الكترونیك می تواند نقشی حیاتی را در كمك به شركتهای روسی در زمینه بازاریابی و فروش محصولات خود در خارج ایفاء نموده و منجر به توسعه شركتها و موسسات داخلی، رشد مبانی مالیاتی، افزایش درآمد دولت از مالیاتها و عوارض گمركی، گردد.

III . توسعه الگوهای تجاری
تجارت الكترونیك با فراهم نمودن امكان دسترسی به مصرف كننده وسیع تری برای تجارتهای كوچك و متوسط و كمك به آنها در جستجوی ورودی های كم هزینه تر، به این تجارتها امكان می دهد تا با موسسات بزرگتر رقابت نماید.
همچنین تجارت الكترونیك برای تولید كننده و هم برای مصرف كننده مفید است چرا كه آنها را در غلبه بر موانع قدیمی فاصله و فقدان اطلاعات در مورد فرصتهای بازار، یاری می دهد. نیازی نیست تا شركتها از نیروی كار زاید حمایت نموده یا تشكیلاتی فیزیكی نیازمند به سرمایه فراوان را حفظ نمایند.

فروشگاههای مجازی و نقاط تماس در اینترنت، امكان ایجاد سایت را برای ذخیره فیزیكی فراهم آورده و توزیع را سریعتر و موثرتر می سازد. اینترنت و تجارت الكترونیك فرصتهای تبلیغاتی را افزایش داده و نیز تبلیغات را ساده تر و جهانی تر از قبل می نماید. این امر می تواند به ویژه برای تجارت روسیه كه از قدیم دسترسی به مشتریان خارجی بر آن دشوار بوده، مفید باشد.

مزیت دیگر تجارت الكترونیك برای روسیه آن است كه این تجارت انجام شده كاری های معین نظیر توسعه نرم افزاری و خدمات فنی را از جاییكه مشاور قرار گرفته، امكان پذیر می سازد. در این تجارت باید فروش خدمات روسیه را كه به خاطر محدودیتهای حركت افراد طبیعی دچار عقب افتادگی شده را تسهیل نماید. در نتیجه شهروندان روسی از ایجاد مشاغل و درآمد بدست آمده سود جسته در حالیكه دولت از درآمدههای مالیاتی شركتها و افراد و درآمدهای ذخیره بهره می جوید.

به استثنای ارزش ویژه معاملات تجارت الكترونیك، اقتصاد اینترنتی، مقدار متنابعی تجارت مربوطه را بوجود خواهد آورد.
تجارت به واسطه شرایط سخت افزار كامپیوتر و خدمات مدیریتی از جمله امنیت، حسابداری، و خدمات مشتری، توسعه خواهد یافت.
IV . مزایای بودجه دولت
علت توسعه ساختار اقتصادی روسیه، رشد مبنای توسعه یافته ای كه می توان درآمد آن را جمع آوری نمود. از آنجاییكه نقش روسیه در تجارت الكترونیك پیوسته تقویت می شود، در آمدهای حاصل از جمع آوری مالیات می تواند یكی از منافع فراوان درك شده باشد. برای دست یافتن به این مبنای توسعه یافته، مالیاتی موارد زیادی وجود دارند كه باید مورد شناسایی قرار گیرند. اولین مورد، چگونگی حفظ تعادل میان مبنای مالیاتی در مقابل مبادلات الكترونیكی غیر قابل ردیابی بوده در حالیكه توسعه تجارت الكترونیك در سطح محلی تشویق می شود.

۱ ) مالیات بر سود
موارد داخلی:
تعیین درآمد
از نقطه نظر كاملاً داخلی، پرسشهایی در مورد مالیات تجارت الكترونیك محدود شده اند در حالیكه فروشندگان و خریداران هر دو در روسیه واقع شده اند، اصول مالیاتی موجود باید به راحتی مقدار درآمد و سود حاصل و قابل وضع مالیات را تعیین نماید. یك مورد طبقه بندی برخی مبادلات موجود در تجارت الكترونیك بوده در حالیكه وضع مالیات به چنین طبقه بندی بستگی دارد. به عنوان مثال، در حالیكه بسیاری از مبادلات تجارت الكترونیك مستلزم خرید كالاهای فیزیكی، خدمات سنتی یا انتقال نرم افزاری از طریق اینترنت هستند وب سایتهای جدیدی ایجاده شده اند كه مشتریان را در قبال دسترسی به اطلاعات ساده ملزم به پرداخت هزینه می نمایند. با در نظر گرفتن اینكه قسمت اعظم سیستم مالیاتی روسیه بر «كالا، كار و خدمات» مبتنی گردیده، احتمال اینكه این مورد اشكال قابل توجهی را بوجود آورد اندك است.

تبلیغات
قسمت قابل سنجشی از صنعت تجارت به مشتری در اینترنت بر مبنای درآمدهای تبلیغاتی استوار گردیده است. با توجه به این حقیقت كه اغلب افراد دارای دسترسی به اینترینت، جستجو گران وب هستند و در واقع چیزی را در اینترنت خریداری نمی نمایند، بسیاری از وب سایتهای بسیار موفق تنها از درآمدهای تبلیغاتی كسب درآمد می نمایند. اینگونه تبلیغات معمولاً به شكل شعارهای قرار گرفته در سایتهای خود هستند. با این حال در مورد روسیه موردی است كه منحصراً مربوط به اقتصاد اینترنتی می باشد.

محدودیتهای موجود در توانایی كاهش هزینه های تبلیغاتی و وضع مالیات اضافی تبلیغات در روسیه را می توان به توسعه برخی از تجارتهای احتمالی، از میان برد. از آنجاییكه دولت روسیه با توجه به پیشنهادات جامعه تجاری در حال بازبینی این قوانین است این مورد باید در ملاحظات مورد توجه قرار گیرد.
موارد بین المللی:
مفاهیم بین المللی مالیات بر سود بسیار مهم هستند. تجارت الكترونیك با ماهیت جهانی خود، از بسیاری از مرزها می گذرد. با این حال، مواردی هستند كه در ارتباط با حفظ و رشد قاعده مالیاتی روسیه مطرح می گردند.

تشكیلات دائمی
یكی از مهمترین پرسشها این است كه آیا كمپانی خارجی كه كالا، كار یا خدماتی را در روسیه و از طریق اینترنت به فروش می رساند، در رابطه با سود حاصل شده، قابل وضع مالیات است یا خیر. در صورتیكه اصول قانونگذار روسیه به كار گرفته شوند، احتمال اینكه این موقعیت وضع مالیات بر سود در نظر گرفته شود، بسیار ضعیف است.

روسیه نیز همانند تقریباً همه كشورهای بزرگ جهانی كه به پیمانهای مالیاتی بین المللی در تعیین قابل وضع مالیات بودن یك موسسه خارجی مبتنی بر وجود تشكیلات دائمی (PE) است توجه دارد. واضح است همانطور كه الگوی OECD پیمان مالیاتی قبلاً با توجه به تجارت الكترونیكی به روز نشده بود، تعیین این امر در اغلب پیمان نامه های مالیاتی جهانی كه بر این الگو استوار گردیده اند بسیار دشوار است.

طبق اصول پذیرفته شده تجارت الكترونیك، OECD تا حد زیادی به این مورد توجه داشته و پیش نویسی در نوامبر ۱۹۹۹ صادر نموده است. هدف از این پیش نویس، روشن نمودن كاربران S این الگو در مبادلات تجارت الكترونیكی می باشد، اگر چه تغییراتی جزئی نیز در صورت لزوم صورت می گیرد.

در ذیل اصول عمده لحاظ شده در پیش نویس نوامبر آورده شده است:
به منظور تعیین وجود PE، باید میان تجهیزات كامپیوتری و داده ها و نرم افزارها تفاوت قایل شد. بر اساس این سند، تنها تجهیزات كامپیوتری شامل یك مكان تجارت ثابت می باشند و نرم افزارها و داده ها نمی توانند مكان تجاری ثابتی داشته باشند. چرا كه مستلزم وجود تسهیلاتی نظیر متعلقات، ماشین آلات و تجهیزات نمی باشد.
 این سند نشان می دهد كه جایی كه كمپانی A تجارت خود را از طریق وب سایت در سرور فعال در كمپانی B انجام می دهد، كمپانی A را نمی توان دارای PE در ایالتی دانست كه سرور قرار گرفته چرا كه نمی توان سرور را به عنوان موجودیتی در ترتیبات خود مورد توجه قرار داد.

 تجهیزات به كار گرفته شده برای تجارت الكترونیك حتی در جاییكه هیچ نیروی كار حضور ندارد، دارای مكان ثابت فرض می شود.
 تجهیزات به كار گرفته شده برای تجارت الكترونیك مستلزم PE می باشند حتی اگر وجود چنین چیزی در معنای هنری ۵(۱) قرار دارد الگو، ثابت فرض شود.
 تامین كنندگان خدمات اینترنتی و وب سایتهای تجاری دیگر موسسات نمی توانند به عنوان PE عامل آن موسسات مورد توجه قرار گیرند.

با این حال، در این سند پذیرفته شده كه این امر می تواند نمونه ای از «شرایط بسیار غیر معمول» به طور خاص نمی توان این تامین كنندگان را عوامل وابسته دانست چرا كه تنها فاقد مجوز برای عقد قرارداد با شركتها بوده و نیز عوامل مستقل دانست چرا كه چهارچوب معمول تجارت خود عمل می نماید.
تعیین درآمد:
همانطور كه قبلاً عنوان شد، تجارت الكترونیك، مجموعه ای جدیدی از «محصولات» را بوجود می آورند كه همواره توسعه یافته و امكان طبقه بندی سنتی را نیز فراهم می كنند. دشوارترین مسئله ازدیدگاه مالیات بین المللی زمانی است كه پرداخت مالیات در مقابل خرید محصولات و خدمات، حق الامتیاز فرض می شود.

طبقه بندی بسیاری از مبادلات تجارت الكترونیكی نظیر پرداختهای منظم برای كاربرد یا دسترسی به اطلاعات، دشوار است. به طور كلی، پرداختهای حق الامتیاز تابع مالیات كسر شده از حقوق ماهیانه و قابل وضع مالیات می باشند. توانایی انتقال نرم افزاری میان كشورها بدون هزینه های مالیاتی برای رشد اقتصاد اینترنتی روسیه بسیار مهم است چرا كه طراحان نرم افزاری ماهری در روسیه وجود دارند كه برای موفق بودن باید به بازار جهانی دسترسی یابند.
پناهگاه مالیاتی و هزینه انتقال

بهره گیری از پناهگاههای مالیاتی از دغدغه های خاص بسیاری از دولتهاست. از آنجاییكه پی ریزی تجارت الكترونیك در یك كشور دارای پناهگاهی مالیاتی و فروش كالا یا خدمات به كشورهای دیگر بودن ایجاد PE محلی، امری امكان پذیر می باشد، نگرانی عمده این است كه از پرداخت مالیات بر سود حتی در مورد كمپانی هایی كه دقیقاً از سوی ساكنین كشورهای دارای سیستم مالیاتی كنترل می شوند احتراز شود.

مهمترین و اولین مانع، تعریف PE است. هنگامیكه راهكارهای OECD در مورد PE ها تعیین می گردند، جهان استانداردی را برای ایجاد و حفظ انسجام خواهد داشت. این اختلاف، پناهگاههای مالیاتی واقعی هستند كه فاقد پیمان نامه های مالیاتی با دیگر كشورها بوده و كمپانی های آن تابع قوانین داخلی كشورهای كه در آن اقدام به معامله می نمایند، خواهند بود.

دیگر مورد مهم مربوط به پناهگاههای مالیاتی، قرار گرفتن حقوق مالكیت عقلانی در یك كمپانی خارجی است. یك تكنیك متدوال برنامه ریزی، شامل سهم بزرگی از منافع قابل نسبت به كشورهایی است كه تجارت صورت گرفته از طریق پرداختهای امتیازی انجام می شود.
به طور كلی بهره گیری از پناهگاههای مالیاتی در تجارت الكترونیك، تهدید قابل توجهی برای سیستم مالیاتی روسیه محسوب نمی شود. همانطور كه قبلاً نیز عنوان شد، حمایت از مالیاتهای غیر مستقیم بسیار مهم بوده و نباید تحت تاثیر ساختارهای خارجی قرار گیرد.

۲ ) مالیاتهای غیر مستقیم (VAT)
در حالیكه مالیات بر سود كمپانی های فعال در تجارت الكترونیك روسیه، دارای اهمیت فراوای است، این مكانیسم، فاقد پتانسیل مستقیم می باشد. همانگونه كه تجارت الكترونیك امكان دسترسی به محصولات و خدمات فروشندگان و خدمات فروشندگان سرتاسر جهان را برای روسیه فراهم می آورد، پتانسیل قابل توجهی برای بهره گیری VAT در مصرف كنندگان نهایی وجود دارد.

از آنجایی كه سیستم روسیه شباهت فراوانی به قوانین VAT در اروپا دارد، این كشور باید به طور خاص از پیشنهادات كمیسیون اروپایی استقبال نماید.
كمیسیون اروپایی از پذیرش چهانی VAT، حمایت می نماید.

OECD و كمیسیون اروپائی پیوسته در پی رسیدن به این امر بوده و طرحی را كه ارایه می نماید نیز باید با آثار مربوط به دیدگاه جهانی مطابقت داشته باشد. راهكارهای اولیه در سیستم پیشنهادی EU به شرح زیر هستند:
 در رابطه با تجارت جهانی هیچ مالیات جدیدی نباید وضع گردیده و مالیاتهای جدید نیز باید تعدیل شوند.

 عرضه صورت گرفته از طریق شبكه الكترونیكی باید به عنوان عرضه خدمات برای اهداف VAT مورد توجه قرار گرفته و نباید خارج از حوزه VAT باشند.
 تنها خدمات عرضه شده برای مصرف در چهارچوب EU باید تابع VAT باشد. ورودی VAT باید قابل كاهش باشد.
 عرضه كالا و خدمات باید بدون توجه به شیوه تجارت به كار گرفته شده یا اینكه آیا ارائه به صورت كامپیوتری صورت گرفته یا خیر آیا كالا و خدمات در داخل یا خارج از EU فروخته شده اند، باید مشمول مالیات قرار گیرند.

۳ ) عوارض گمركی
همانند اغلب كشورها، هنگامیكه كالا به لحاظ فیزیكی از كشورهای مختلف ارائه شده باید به هنگام ورود به روسیه این كالاها تابع عوارض گمركی باشند. اگر چه اینترنت و تجارت الكترونیك، دریافت محصولاتی نظیر موسیقی كتاب و نرم افزار را به صورت الكترونیك فراهم آورده اما در حال حاضر هیچ سیستمی برای جمع آوری عوارض گمركی وارد بر كالاهای ارائه شده به صورت الكترونیكی وجود ندارد.

در حالیكه ورود همین كالاها به صورت فیزیكی مشمول عوارض می شود. قانون روسیه نیز انتقال كالا از طریق مرز الكترونیكی تابع قوانین عوارض تعریف نموده است. در چنین حال، جامعه بین المللی مقاومت نموده و هیچ مالیات جدیدی نباید در مورد معامله نباید در مورد تجارت الكترونیك وضع گردد.

۴ ) اصول كلی
مالیات بندی نباید به مشابه مانعی در مقابل رشد تجارت الكترونیك باشد. در عوض باید فضایی را كه در آن تجارت می تواند به گونه ای موثر رشد نماید را تقویت كند. موارد ذیل اصول اساسی مالیات بندی تجارت الكترونیكی هستند كه از سوی بسیاری از كشورها و سازمانها اتخاذ گردیده اند:
 مالیات بندی تجارت الكترونیك باید در مقایسه با مالیات بندی مبادلات مشابه از طریق ابزارهای غیر الكترونیكی باشد. این مالیات بندی نباید تجارت را مختل كند و یا دچار آشفتگی نماید. هیج سیستم مالیات نباید از میان انواع تجارتها تمایز ایجاد نموده و نباید انگیزه هایی را بوجود آورد كه ماهیت یا مكان معامله را تغییر دهد.

 هیچ مالیات جدیدی نباید وضع شده و یا با توجه به تجارت الكترونیك یا سایر اشكال مبادلات اینترنتی به كار گرفته شوند.
 سیستم مالیات بندی تجارت الكترونیك باید ساده و شفاف باشد. این سیستم باید توانایی كسب درآمدهای كلان را داشته و اجرای آن آسان باشد و نیز زحمت ثبت هزینه های طرفین را به حداقل رساند.

 مالیات بندی تجارت الكترونیك باید با فعالیتها و اقداماتی كه به لحاظ بین المللی پذیرفته شده اند سازگاری داشته باشد. از آنجاییكه بسیاری از كشورهای از این اصول برای پی ریزی شیوه های مالیات بندی تجارت الكترونیك بهره می گیرند. روسیه نیز در سیاستگذاری های خود از این اصول پیروی می نماید. به طور گسترده پذیرفته شده كه تجارت الكترونیك یك پدیده جهانی بوده و آرای عمومی در مورد سرنوشت آن تصمیم گیری می نمایند.

۵ ) محیط قانون گذاری
I – امضای الكترونیكی
قانون پیش نویسی در مورد امضای الكترونیكی دیجیتال

دومالی آماده شده تا پیش نورس قانون فدارال در مورد امضای الكترونیكی دیجیتال را در جهت تنظیم كاربرد و تایید امضاهای الكترونیكی دیجیتالی را تصویب نماید.
سه سطح كلی پیچیدگی در حال حاضر در اروپای غربی و امریكای شمالی برای تعریف امضای الكترونیكی به كار گرفته می شوند. شیوه ردیف نخست، تصریح این مورد است كه كلیه امضاهای الكترونیكی شرایط امضای قانونی هتسند.

شیوه ردیف دوم، شرط این مورد است كه امضایی به لحاظ قانونی تاثیر گذار می باشند كه (۱) خاص فرد استفاده كننده از آن باشد به (۲) توانایی تایید داشته باشد. (۳) تحت كنترل فردی باشد كه از آن استفاده می كند (۴) مختص داده هایی باشد كه اگر این داده ها، تغییر یافت امضای غیر معتبر شناخته می شود. شیوه ردیف سوم بیان این مورد است كه تنها امضاهای الكترونییك مستلزم كاربرد فن آوری و رمزنگاری شرایط قانونی امضا را دارا هستند.

در پیش نویس قانونی، امضای دیجیتالی الكترونیكی به عنوان یك نماد رمزنگاری تعریف شده كه به كلیدی كه آن را رمزگشایی می نماید، وابسته است. با گزینش چنین تعریفی، پیش نویسان بالاترین آستانه امضای الكترونیكی را بر می گزینند تا حداكثر حمایت از موجودیتهای قانونی دخیل در تجارت الكترونیكی را فراهم آورند.

۱ ) شرایط ارائه جواز
قانون پیش نویس مشخص نمودن كلیه مراكز بازنگری امضای الكترونیكی را از سوی دولت روسیه در بر می گیرد. ما بر این عقیده ایم كه این شرط به چندین علت باید مورد توجه قرار گیرد. از نقطه فنی، چنین شرایط ارائه جوازی كه همراه با كاربرد امضاهای دیجیتالی عرضه گردیدند، به طور گسترده امضاهای الكترونیكی را تعریف نمی كند.

به علاوه بر گرایش بین المللی به سوی قوانین تجارت الكترونیكی است. بیانیه مشترك ‌EU-U-S در مورد تجارت الكترونیك كه در ۶ دسامبر ۱۹۹۶ صادر گردید، به طور خاص بیان می نماید كه خود تنظیمی در توسعه تجارت الكترونییك از اهمیت فراوانی برخوردار است . باین بیانیه اضافه می كند كه اهداف منافع عمومی را از طریق كدهای بین المللی با دو طرفه قراردادها، راهكارها و … كه مورد توافق صنافع و دیگر هیئتهای بخش خصوصی قرار گرفته، برآورده ساخت.

زیر ساخت فنی
اتصالات موثق و ایمنی در اینترنت، شرط اصلی توسعه تجارت الكترونیك هتسند. مقیاس دسترسی بیشتر به معنای رشد بیشتر مزایای بیشتر تجارت الكترونیك می باشد.

با در نظر گرفتن شبكه های صوتی و داده به عنوان زیر ساخت مالی، واضح است كه دولت نقش مهمی را در توسعه این زیر ساخت ایفاء می نماید. اما این شبكه ها، نیاز سند سرمایه گذارییهای كلان هستند كه دولت خود توانایی تامین آن را ندارد.

بنابراین دولت باید نقش خود را تصفیه كند تا كنشگرا بودن این نقش را در حمایت از شرایطی كه امكان سرمایه گذاری در توسعه زیر ساخت ملی اینترنتی فراهم می آورند، تضمین نماید. در صورت وجود تقاضا، سرمایه گذاری به طور معمول در این حوزه ها جریان می یابد حتی اگر هیچ مانعی ساختگی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد.

سرمایه گذاری گسترده تر در زیر ساخت شبكه، امكان اتصال بیشتر را فراهم نمی آورد. اما گزینه ها و رقابتهای بیشتر را مطرح می نماید كه از میزان هزینة كاسته و امكان اینكه جمعیت بیشتری به سیستم دسترسی یابند را فراهم می آورد. همچنین اینترنت به نو آوری متكی بوده و نوآوری محصول رقابت است.
امروزه صنعت مخابرات روسیه به سختی تنظیم شده و به طور دقیق كنترل می گردد. در نتیجه انحصارات ارتباطی در بازار امكان استفاده از این موقعیت را برای تسریع توسعه و سرمایه گذاری بوجود می آورد.

در نتیجه این موانع، دسترسی به اینترنت محدود شده و گران قیمت است. این امر رشد این تجارت و نیز منافع این امر بدون شك در مورد روسیه نیز صدق می كند. بنابراین، در حوزه توسعه زیر ساخت، دولت باید تلاشهای خود را بر بازنگاه داشتن صنعت جهت سرمایه گذاری و رقابت بیشتر متمركز نمایند.

نتیجه گیری
بسیاری از افراد بر این باورند كه تجارت الكترونیك مهمترین توسعه اقتصادی قرن بیست و یكم است. این امر بدون شك در مورد روسیه نیز صدق می كند، كه در طی چند سال آینده، تجارت الكترونیك به توسعه سریع آن ادامه خواهند داد.

فقدان خطوط تلفنی مانعی برای دسترسی به اینترنت بوده، چرا كه مخابرات بی سیم و ابزارهای دستی، موج سواری روی صفحات وب را همانند بهره گیری از تلفن موبایل، ساده و فراگیر می سازد. این امر به نوبه خود فرصتهای تازه ای را برای دسترسی به اینترنت حتی در دور افتاده روسیه بوجود می آورد.