حق تالیف
دانلود پروژه بزهکاری اطفال
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 245
فرمت فایل doc
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 141
قیمت: 9,000 تومان
بزهکاری اطفال

فروشنده فایل

کد کاربری 2036
کاربر

بزهکاری اطفال

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یكی از موارد تمایز، تمایز در برخورد كیفری است. و تقریباً این به عنوان یك اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است كه هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فكری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یك توقع صحیح و بجاست كه همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی كه وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینكه مسأله بزهكاری اطفال بتواند یك آموزة كیفری باشد پیشتر یك امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینكه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم كه توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی كه اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فكری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت كیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت كیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای كه درصد بالای آن را افراد جوان تشكیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریك و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یك حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهكار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد كه دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشكالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف كردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینه مسوولیت كیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یك روش كتابخانه ای است كه قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در كنار این دو نظرات دكترین حقوقی نیز مكمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شكل است كه پایان نامه از سه بخش تشكیل یافته كه هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به كلیات مرتبط با اطفال بزهكار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی كرده ایم و در بخش حقوقی در یك قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی كرده ایم. منتهی در بخش دوم یك موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی كرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی كه در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان كنیم و با یك نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

 بزهکاری-اطفال

فهرست مطالب :
مقدمه
انگیزه و روش تحقیق
طرح فرضیه
بخش اول: كلیات و مفاهیم
فصل اول: روند تاریخی مسوولیت كیفری اطفال
مبحث اول: مسوولیت كیفری اطفال درعهد باستان
گفتار اول: خصایص مسوولیت كیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت كیفری
بند دوم: عینی بودن مسوولیت كیفری
گفتار دوم: خصایص مسوولیت كیفری اطفال در عهد باستان
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهكار در ایران
گفتار اول: مسوولیت كیفری اطفال در ایران باستان
گفتار دوم: دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهكار:
بند اول: تئوری اسلام در باب مسؤلیت كیفری
بند دوم: مسوولیت كیفری در حقوق اسلام
مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهكار
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهكاری اطفال
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و كیفر
گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت كیفری
مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهكاری اطفال
گفتار اول: اركان مسوولیت كیفری
بند اول: قابلیت انتساب
بند دوم: قابلیت تحمل
گفتار سوم: منشأ اصطلاح بزهكاری اطفال
گفتار چهارم: نسبی بودن مفهوم «بزهكاری اطفال»
گفتار پنجم: اهمیت بزهكاری اطفال
فصل سوم: مسولیت كیفری اطفال از دیدگاه مكاتب كیفری حقوق جزا
مبحث اول: بررسی مكاتب كلاسیك و نئو كلاسیك در ارتباط با مسوولیت كیفری اطفال
مبحث دوم: مكتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهكار
مبحث سوم: مكتب دفاع اجتماعی
گفتار اول: مكتب دفاع اجتماعی افراطی
گفتار دوم: مكتب دفاع اجتماع نوین

بخش دوم: بررسی مسوولیت كیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس
فصل اول: مسوولیت كیفری اطفال بزهكار در فقه (مذاهب پنجگانه)
مبحث اول: عدم بلوغ فكری و جسمی از دیدگاه مذاهب خمسه
گفتار اول: عدم تمیز مطلق یا صغیر غیر ممیز در نزد فقهای پنجگانه
گفتار دوم: ادراك ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه
مبحث دوم: بلوغ یا تكامل رشد فكری و جسمی در آیات و روایات و نزد فقها
گفتار اول: آیات قرآنی در مورد بلوغ
گفتار دوم: روایات و احادیث مذكور در بلوغ
گفتار سوم: بلوغ یا رشد فكری و جسمی از نظر فقهای مذاهب پنجگانه
گفتار چهارم: رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تكامل (فقهای مذاهب پنجگانه)
مبحث سوم: ضمانت اجراهای كیفری اطفال و نظر فقهای شیعه و سنی
گفتار اول: رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز
گفتار دوم: اطفال ممیز و مجازات تعزیری
گفتار سوم: سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال ممیز و غیر ممیز
فصل دوم: مسوولیت كیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس
مبحث اول: بررسی مسوولیت كیفری اطفال بزهكار در حقوق ایران
گفتار اول: نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب
بند اول: بررسی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
بند دوم: قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار مصوب ۱۳۳۸
۱) مشروط بودن تشكیل دادگاه:
۲) صلاحیت دادگاه
۳) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی:
۴) احكام دادگاه اطفال:
بند سوم: بررسی كانون اصلاح و تربیت
۱) چگونگی ایجاد كانون اصلاح و تربیت:
۲) تشكیلات درونی كانون اصلاح و تربیت
۳) بررسی آئین نامه مرتبط با كانون
گفتار دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت كیفری اطفال
بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
۱) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت كیفری اطفال (ماده ۴۹ و ۵۰ ق. م.ا)
۱-۱) ماده ۴۹ و تعریف طفل
۲-۱) دیدگاه اصلاحی و تربیتی ماده ۴۹
۳-۱) ضمان عاقله
۲) انتقادات واشكالات وارده بر مواد ۴۹ و ۵۰
۳) مسوولیت طفل در ارتباط باچند عنوان (شركت، معاونت، شروع، تعدد، تكرار)
۴) توجیهات اصل عدم مسوولیت كیفری اطفال:
۱-۴) فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال:
۲ –۴ ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر:
بند دوم ) قانون آئین دادرسی كیفری مصوب ۷۸
۱) اصول وقواعد حاكم بر مرحله رسیدگی كیفری:
۱-۱) غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به جرائم اطفال
۲-۱) لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وكیل طفل در جلسه دادرسی
۳-۱) لزوم احضار اطفال توسط ولی یا سرپرست آنها
۴-۱) عدم سلب آزادی طفل جزء در موارد استثنایی
۲) اصول ناظر بر مرحله صدور حكم و اتخاذ تصمیم
۳) قواعد و اصول حاكم بر اطفال بعد از صدور حكم
۱-۳) تجدید نظر درحكم توسط قاضی:
۲-۳) تجدید نظر از حكم دادگاه:
مبحث دوم:‌مسوولیت كیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان
گفتار اول: دفاعیات در حقوق انگلیس
بند اول ) مبنای دفاعیات
بند دوم) انواع دفاعیات
۱) دفاعیات توجیه كننده
۲) دفاعیات معذور كننده
گفتاردوم: طبقات سنی اطفال ومسوولیت كیفری آنها در نظام انگلیس
بند اول) تعریف صغیر در انگلستان
بند دوم) صغار زیر ۱۰ سال در انگلستان
– معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت كیفری اطفال
-دلایل بازدارندگی
-دلایل اصلاحی
بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله
معیار تشخیص خوب وبد
نظریه شریرانه یا ضابطه فردی
بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال
بند پنجم: پیشنهادات كمیسیون وزارت كشور
گفتار سوم: معیار رد اماره عدم رشد در رویه قضایی حقوق انگلیس
بند اول) نقش دادستانی
بند دوم ) علم و آگاهی طفل
بند سوم) قوت دلایل دادستانی
بند چهارم ) عدم كفایت اثبات فعل
بند پنجم) قرینة سن
گفتار چهارم: رد اماره عدم رشد
بند ۱) اظهارات واقاریر متهم
بند ۲) رفتار طفل قبل و بعد از عمل

بخش سوم: مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهكار
فصل اول: انواع مجازاتها و تصمیمات راجع به اطفال بزهكار در حقوق ایران
مبحث اول: سپردن به سرپرست
مبحث دوم: نگهداری در كانون اصلاح و تربیت
مبحث سوم‌: مجازاتهای رایج در رویه قضایی
گفتار اول: احكام حرفه آموزی
گفتار دوم: حبس در منزل
گفتار سوم: حكم سواد آموزی درداخل كانون
گفتار چهارم: حبس پایان هفته
فصل دوم: مجازات اطفال ازدیدگاه حقوق انگلستان
مبحث اول: احكام غیر توقیفی
گفتار اول: آزادی
گفتار دوم: اخذ التزام
گفتار سوم: جبران خسارت
گفتار چهارم: جریمه نقدی
مبحث دوم: احكام اجتماعی
گفتار اول: دستور حضور در مراكز مراقبتی
گفتار دوم: دستورات نظارتی
گفتار سوم: دستور تعلیق مراقبتی
گفتار چهارم: دستورات خدمات اجتماعی
گفتار پنجم: دستورات تركیبی
گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه
مبحث سوم: احكام توفیقی
گفتار اول: دستورات تربیتی قطعی
گفتار دوم: بازداشت دریك موسسه متخلفین جوان
گفتار سوم: حبس در زندان
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها
فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهكار
مبحث ۱) فرض بیگناهی
مبحث ۲) لزوم حفظ حریم شخصی و سری بودن جلسات دادرسی
مبحث ۳) اجباری بودن داشتن وكیل و مشاوره حقوقی
مبحث ۴) حق حضور والدین در جلسه دادرسی
مبحث ۵) اصل تفسیر كودك مدارانه
مبحث ۶): حداقل استفاده از بازداشت و مراكز مراقبتی
مبحث ۷) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان
مبحث ۸) محدود بودن كاربرد مجازات
مبحث ۹) منع استفاده از حبس
مبحث ۱۰) ممنوعیت مجازات های بدنی
مبحث ۱۱) الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی
نتیجه گیری و پیشنهاد

این متن فقط قسمتی از پروژه بزهکاری اطفال می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
بررسی عوامل موثر بر سازگاری زناشویی
بررسی عوامل موثر بر سازگاری زناشویی

عوامل موثر بر کاهش جمعیت
عوامل موثر بر کاهش جمعیت

تأثیرات مثبت توسعه توریسم ( گردشگری ) در ایران از نظر روابط بین الملل
تأثیرات مثبت توسعه توریسم ( گردشگری ) در ایران  از نظر روابط بین الملل

نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر
نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر

بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان
بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 86- 1385 و عوامل مؤثر بر آن
بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 86- 1385 و عوامل مؤثر بر آن

رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر شیراز
رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد  تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر شیراز

تقویت دینی در نوجوانان
تقویت دینی در نوجوانان

بزهکاری اطفال
بزهکاری اطفال

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

بیکاری
بیکاری

بررسی وضعیت بانكهای خصوصی در ایران
بررسی وضعیت بانكهای خصوصی در ایران

نقش خانواده در جامعه امروزی
نقش خانواده در جامعه امروزی

بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در كودكان
بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در كودكان

بررسی و مقایسه امکانات رسانه ای در آموزش و تربیت آموزشی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه و دخترانه (چاهورز)
بررسی و مقایسه امکانات رسانه ای در آموزش و تربیت آموزشی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه و دخترانه (چاهورز)

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا